ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно : Отчет - Анализ за дейността на полицейски и младши полицейски инспектори от РУ МВР-Пирдоп, обслужващи I район - Община Пирдоп, през 2020 г.
Докл.: Васил Кафеджиев –Председател на ОбС-Пирдоп

3. Докладна записка относно: Корекция на Списък на общинските жилища - частна общинска собственост в гр. Пирдоп за 2021 година.
Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Корекция на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Пирдоп през 2021 година.
Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.
Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Продажба чрез публичен търг на сграда с идентификатор 56407.500.3252.17 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.Пирдоп, със застроена площ 114 кв.м., в недживим имот – частна общинска собственост.
Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Oтдаване под наем на 3 (три) дка водна площ от яз. Душанци, публична общинска собственост с цел промишлено отглеждане на сладководна риба в „Садкова инсталация“.
Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

8. Докладна записка относно: Отменя решението по т.1 от Протокол от събрание на членовете на общински съвет – Пирдоп, представляващ Община Пирдоп като едноличен собственик на капитала на „Пролет“ ЕООД, ЕИК 122052004, проведено на 28.01.2021 г.
Докл.: Васил Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

9. Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на програмата за управление на Община Пирдоп за мандат 2019-2023 година, през 2020 г.
Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

 

19.02.2021 г.