РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ

Контакти:

Централа: 07181/52-42 

Дежурен: 07181/51-88;
0886 073 775

Общински съвет: 07181/51-12

КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП

 

Заместник-кмет на община Пирдоп

 
Заместник-кмет на община Пирдоп

 

Секретар

 

Кмет на кметство Душанци

07183/2202

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Европейски програми, общинска собственост,
ТСУ и инфаструктура, икономически, социални дейнoсти и устойчиво развитие“

1. Директор

2. Главен архитект

 

3. Главен експерт „Инвестиционни проучвания, европейски програми и проекти"

 

4. Главен експерт „Програми и проекти"

 

5. Младши експерт "Строителство, инвестиционна дейност и IT"

 

6. Главен специалист „Кадастър и регулация“

7. Главен специалист „Архитектурно-строителен контрол и инженерна инфраструктура“

 

8. Главен специалист „Стопанисване и управление на общинска собственост, жилищна политика, технически архив и услуги, общински архив“

 

9. Старши експерт „Екология, устойчиво развитие и иновации“

 

10. Главен специалист „Туризъм, търговия, защита на потребителите и пазари, снабдяване и складово стопанство“

 
11. Старши експерт „Местни приходи“

 

12. Старши експерт „Местни приходи“

13. Главен специалист „Социални програми“.

14. Главен специалист „Опазване на обществения ред и селско стопанство“

15. Главен специалист „Транспорт и организация на общински автопарк“

16. Главен специалист „Такси, наеми, глоби и каса“

17. Главен специалист „Местни данъци, такси и комплексно обслужване“

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Финанси, бюджет и административно обслужване“

1. Директор

2. Гл. юрисконсулт

 

3. Главен счетоводител

 

4. Финансов контрольор

 

5. Главен специалист/счетоводител

 

6. Главен специалист ТРЗ /счетоводител

 

7. Старши експерт „Човешки ресурси и кореспонденция“

 

8. Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС и канцелария“

 

9. Главен специалист „Деловодство и ЦУИГ"

 

10. Главен специалист „Деловодство и ЦУИГ"

 

11. Главен  специалист ГРАО

 

12. Старши експерт „Връзки с обществеността и информационни технологии“