Mariq Shentova

ИНЖ. МАРИЯ РАШКОВА ШЕНТОВА
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП

Социални дейности, култура, образование, транспорт

Родена през 1958 г. в с. Полски градец, община Раднево, обл. Стара Загора.
Професионална квалификация: Магистърски степени от Технически университет - София, специалност "Машинен инженер" и "Икономика" в УНСС.
Дългогодишен служител в медодобивния завод в гр. Пирдоп. Има ръководен опит в областта на социалните услуги и администрацията.
Председател на Общински съвет – Пирдоп в мандат 2015-2019 г.
Владее английски и руски език.


Ivan Shtaplev

ИНЖ. ИВАН НИКОЛОВ ЩАПЛЕВ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП
Благоустройство и комунално стопанство, контрол по организация на движението, транспорт

Роден на 10.05.1966 г. в гр. Пирдоп.
Професионална квалификация: Инженер-магистър от Химикотехнологичен и металургичен университет.
Целият му над 30-годишен трудов стаж е преминал в медодобивния завод в гр. Пирдоп.
Заема ръководни длъжности в предприятието над 28 години.
Владее английски и руски език.