Община Пирдоп, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и моя Заповед № 410/09.08.2022 г.,

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР“

в Общинска администрация - Пирдоп, при следните условия:

Щатни бройки, за които се обявява конкурс: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Организира, ръководи и осъществява предварителния финансов контрол в общината. Участва в изграждане и въвеждане на система за финансово управление и контрол по отношение на средствата получени от републиканския или общинския бюджет, както и средствата по програми на ЕС. Осъществява, чрез проверка и преди вземане на решение за поемане на задължение или извършване на разход, функция по предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност на общината. Организира извършване на вътрешен контрол и участва в осъществяване на плановите проверки.

2. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • минимална образователно-квалификационна степен - магистър
  • минимален професионален опит за заемане на длъжността - 2 години
  • минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

3.1. професионално направление – икономика;

4. Кандидатите да познават следните нормативни актове: Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и всички указания и методически насоки към него, както и останалите нормативни актове в областта на финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол.

5. Кандидатите да притежават: способност за работа в екип; инициативност; желание за развитие на собствения потенциал.

6. Минимален размер на основната заплата: 720.00 лв.

*При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

7. Начин за провеждане на конкурса:

- Писмена разработка по следната тематика: икономическа или управленска тематика, свързана със спецификата на Община Пирдоп.;

- Интервю;

Място на провеждане на конкурса: гр. Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" № 2, Административна сграда на Общинска администрация – Пирдоп, ет. III

*На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

8. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

- писмено заявление по образец, определен съгласно Приложение №3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл;

- декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заема определената длъжност /по образец/;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копия от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;

- копия на документи, доказващи придобит ранг, при наличие на такъв;

Образци на Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Пирдоп, секция ,,Информация и услуги/Конкурси‘‘: https://www.pirdop.bg/bg/

 Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник, като е възможно и по електронен път, подписани с електронен подпис:

- Адрес: гр. Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" № 2, Административна сграда на Общинска администрация - Пирдоп, в деловодството на Община Пирдоп  ет. 1.,  или електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

- Краен срок за подаване на документите: 17:00 часа на 22.08.2022 г.

При подаване на документите кандидатите или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

Документите може да се подадат и по електронен път на адрес:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница на Община Пирдоп – https://www.pirdop.bg/bg/ и информационно табло във фоайето на административната сграда на Общинска администрация - Пирдоп.

Лице за контакт: Моника Димитрова – Ст. спец. ,,Д-во и ЦУИГ‘‘, тел.: 07181 52 42

АНГЕЛ ГЕРОВ
Кмет на Община Пирдоп

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2)

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители