ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователната среда.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

2. Докладна записка относно: Инвестиционно намерение за изграждане на Централа за производство на електрическа енергия от фотоволтаични съоръжения в имоти общинска собственост.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Инвестиционно намерение за разработване, инвестиране, изграждане и управление на иновативни проекти в областта на енергийната ефективност и производството на електроенергия от възобновяеми източници.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

08.02.2023 г.