ДНЕВЕН РЕД:

  1. Докладна записка Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Пирдоп през 2022 година.
    Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

01.03.2022 г.