ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Подготовка на проектно предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 “Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на ОПРР 2014-2020 за МБАЛ "Пирдоп" АД. 
Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

08.10.2021 г.