На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на 29.06.2023 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория” на НЧ "Напредък" гр. Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Разкриване на новосформирана група в сграда „Невена Генчева” на  ДГ ”Пека и Карло Чоконяни”.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Утвърждаване работен график на сградите в ДГ “Пека и Карло Чоконяни“ за месеците юли и август 2023 год.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Отдаване под наем на поземлен имот в горски територии - частна общинска собственост.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Пирдоп през 2023 година.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Провеждане на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП:
ВАСИЛ КАФЕДЖИЕВ

На 26.06.2023 г. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще бъдат проведени заседания на Постоянните комисии към Общински съвет - Пирдоп, както следва:

13.00 ч. – Заседание на Постоянната комисия по икономика, общинска собственост и инвестиционна политика и Постоянната комисия по териториално устройство, строителство, екология, земеделие и гори (дневен ред);

14.00 ч. – Заседание на Постоянната комисия по здравеопазване, социална политика, образование и вероизповедания (дневен ред).