На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с постъпило Искане рег.№ 90 02 – 11/ 08.02.2023 г., свиквам Общински съвет - Пирдоп извънредно заседание, което ще се проведе на 10.02.2023 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория” на НЧ „Напредък„ гр.Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователната среда.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

2. Докладна записка относно: Инвестиционно намерение за изграждане на Централа за производство на електрическа енергия от фотоволтаични съоръжения в имоти общинска собственост.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Инвестиционно намерение за разработване, инвестиране, изграждане и управление на иновативни проекти в областта на енергийната ефективност и производството на електроенергия от възобновяеми източници.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП
В. Кафеджиев