СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ


ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ ЧРЕЗ:
Системата за сигурно електронно връчване [ https://edelivery.egov.bg/
Електронна поща [ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ]

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ И ЧРЕЗ:
ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Заявяването на електронни административни услуги се извършва чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги. Всички услуги, предоставяни от общински администрации са достъпни през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ в раздел „Централизирано заявяване“, подраздел „Услуги предоставяни от Общинска администрация“ на адрес: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/

За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:
1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).
2. Притежавате профил в СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ.
3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader

КЪМ МОМЕНТА ОБЩИНА ПИРДОП ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ:
(Под всяка услуга е публикувана информация за таксите и сроковете за предоставяне на административните услуги)

Услуга

УРИ

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

1989

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

1997

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

1998

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2000

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2001

Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

2006

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

2008

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране

2012

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2014

Издаване на удостоверение за наследници

2016

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2017

Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

2018

Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

2020

Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

2022

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

9415

Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

2029

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2034

Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

2035

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2036

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2037

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2038

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

2039

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2040

Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

2043

Издаване на разрешително за достъп до горски територии

2045

Категоризация на места за настаняване

2047

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

2048

Прекратяване на категория на туристически обект

2050

Припознаване на дете

2053

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2056

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2057

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2058

Издаване на заповед за изземване на имот

2059

Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2060

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2063

Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

2068

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

2069

Издаване на удостоверение за декларирани данни

2071

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2073

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2075

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2076

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2079

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

2080

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2082

Издаване на виза за проектиране

2083

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2084

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

2086

Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2088

Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

2089

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2091

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2092

Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

2093

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

2095

Справки (устни и писмени) от кадастъра

2099

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

2100

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

2101

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2104

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2107

Издаване на удостоверение за правно ограничение

2108

Издаване на удостоверение за семейно положение

2109

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2110

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2119

Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

2120

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

2124

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2128

Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

2131

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

2138

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

2393

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2395

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство

2396

Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

2519

Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

2715

Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията

2784

Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

2834

Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

2878