ОБЩИНА ПИРДОП
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА-КЛОН КАРЛОВО
IBAN
  BG 97CECB97908491192100
BIC CECBBGSF
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

441400 - патент

442300 - моторно превозно средство

442100 - данък недвижими имоти

442400 - такса битови отпадъци

448007 - такса административни услуги

448001 - такса технически услуги

442800 - туристически данък

448008 - такса пазари, тротоари и улични платна

442200 - данък върху наследствата

442500 - данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин

443400 - други данъци

443700 - вноски от приходи на общински предприятия и институции

444000 - нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

444100 - приходи от наеми на имущество

444200 - приходи от наеми на земя

444300 - приходи от лихви по текущи банкови сметки

444400 - приходи от лихви по срочни депозити

444800 - дивидент

444900 – конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи

445100 - дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

445200 - дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина

445500 - приходи от продажби на дълготрайни материални активи

445600 - приходи от продажба на земя

445700  - приходи от концесии

445800 - приходи от ликвидиране на общински предприятия

445900 - приходи от продажба на нематериални активи

446500 - глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети

447000 - други неданъчни приходи

448002 - такси за ползване на детски градини

448003 - такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването

448004 - такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих

448005 - такси за ползване на домашен социални услуги

448006-такси за добив на кариерни материали

448013 - такса за куче

4414002 - таксита

448009 - такси за ползване на полудневни услуги

448011 - такси за гробни места

448090 - други общински такси

448081 - приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда