2019-02-20  

Ден на памет, посветен на...

Ден на памет, посветен на Апостола на свободата На 19 февруари 2019 г. в Пирдоп се състоя...

2019-02-19  

Информация по чл.21 от Регламент...

Информация      по чл.21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от...

2019-02-11  

Празничен календар февруари - март...

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ПИРДОП 13 февруари - 23 март 2019 г. 2019-02-11 ...

2019-02-22  new

Редовно заседание на ОбС-Пирдоп ...

ПОКАНА На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам ОбС-Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на...

2019-02-21  

Заповед №91/20.02.2019 г. - Забранява...

Заповед №91/20.02.2019 г. Относно: Забранява се пашата на селскостопански животни през 2019 г. по подотдели и...

2019-02-21  

Съобщение за публично обявяване ...

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обектсъгласно чл.62а, ал.1...

 
 
 

Заповеди и карти по споразуменията за ползване
на земеделските земи в община Пирдоп

 

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции "Земеделие", в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земеделието и храните, обн.ДВ. бр.7/26.01.2010г., посл. изм. ДВ. бр.75 от 27 септември 2016 г.,  чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.75а от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ и във връзка с доклад на комисия, назначена със заповед № РД-12-182 от 26.07.2018 г.

СЕ ОПРЕДЕЛЯТ:

Масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им, съобразно сключеното доброволно споразумение за орна земя за землищата на община Пирдоп, за стопанската 2018 - 2019 година, както следва:

гр. Пирдоп, община Пирдоп, ЕКАТТЕ 56407 област София

ЗАПОВЕД №РД-12-С-411 София, 27.09.2018 г.

Карта на масивите за ползване, землище на гр. Пирдоп


с. Душанци, община Пирдоп, ЕКАТТЕ 24164 област София

ЗАПОВЕД №РД-12-Р-410 София, 27.09.2018 г.

Карти №1, №2, №3 на масивите за ползване, землище на с. Душанци


Заповедите могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

Ползвателите на земеделски земи са длъжни да внесат по транзитна бюджетна сметка в областна дирекция "Земеделие" - София област, Банка: УниКредитБулбанк, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG67 UNCR 7000 3319 7337 51 сумата в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта.

За ползвател който не е заплатил сумите за ползваните земи по чл.37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ, съгласно заповедта по ал.4, се прилага чл.34 ал.6 от ЗСПЗЗ.

Заповедта влиза в сила по отношение на съответния ползвател при изпълнение на условието по чл.72 ал.1 от ППЗСПЗЗ.


Източник: Областна дирекция "Земеделие" София област

2018-10-10