Дата на публикуване: 14.05.2020 г.

Заповед №266/14.05.2020 г. - Откриване на процедура по публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост с идентификатор 56407.500.3653.7 по кадастрална карта, находящ се в гр. Пирдоп, на ул. "Княз Александър Батенберг" №36, УПИ II "За хотел, ресторант, читалище и търговска дейност" в кв.86, представляващ терен с площ от 9.00 кв.м. за поставяем павилион за търговска дейност с парти артикули.

Документация

Обява

Образци


Дата на публикуване: 14.05.2020 г.

Заповед №265/14.05.2020 г. - Откриване на процедура по публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост в гр. Пирдоп, с площ 9,00 (девет) кв.м., находящ се между УПИ XIV - "За търговска дейност" и УПИ XIX - "За търговска дейност" в кв.45 по плана на гр. Пирдоп, представляващ част от пешеходна алея за осъществяване на търговска дейност, чрез собствен преместваем павилион.

Документация

Обява

Образци