СЪОБЩЕНИЕ

На 07.06.2018 г. община Пирдоп, в качеството си на бенефициент, подписа с Министерството на труда и социалната политика договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.010-0029-C01 за проект „Улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, чрез развитие на социалната икономика в община Пирдоп" по процедура BG05М9OP001-2.10 „Развитие на социалното предприемачество" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.

Продължителността на проекта е 15 месеца, като периода на неговото изпълнение е от 07.06.2018 г. до 07.09.2019 г.

Общата стойност на проекта е 288 655,32 лв., от които 245 357,03 лв. европейско (ЕСФ) и 43 298,29 лв. национално съфинансиране.

Главната цел на проекта е насочена към осигуряване на достъп до заетост и интегриране в сферата на социалната икономика за представители на социално уязвими групи в рамките на община Пирдоп.

Специфичните цели на проекта са както следва:

СЦ 1: Създаване на социално предприятие, което доставя услуги в сферата на поддържането на зелени площи и почистването на публични обекти от отпадъци към структурата на Общината

СЦ 2: Назначаване на 25 лица от целевите групи в социалното предприятие, което ще доставя услуги в сферата на поддържането на зелени площи и почистването на публични обекти от отпадъци към структурата на Общината

СЦ 3: Осигуряване на заетост на 5 лица, които не попадат в посочените дефиниции за неактивни и безработни лица

СЦ 4: Закупуване на необходимото оборудване за провеждане на работния процес

СЦ 5: Поощряване участието на наетите в социалното предприятие в професионалния живот

СЦ 6: Социална интеграция и превенция от социално изключване

СЦ 7: Подпомагане на дейността на служителите в социалното предприятие от 4 наставници

СЦ 8: Проучване за съществуващи пазари, в които предприятието може да оперира

СЦ 9: Подобряване на състоянието на околната среда на територията на общината в резултат на работата на социалното предприятие

В рамките на проекта се предвижда изпълнението на следните дейности:

1. Функциониране и материално обезпечаване на социалното предприятие чрез закупуване на оборудване.

2. Осигуряване на заетост в социалното предприятие.

3. Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика.

4. Назначаване на наставници.

5. Изготвяне на проучване за развитие на социалното предприятие.

В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат постигнати следните резултати:

- Създадено социално предприятие за поддръжка на зелените площи на територията на община Пирдоп.

- Осигурена заетост в социалното предприятие за период от 12 месеца на 25 лица, които са представители на социално уязвими групи.

- Осъществена професионална интеграция в подкрепа на социалното включване на лицата от целевата група.

- Осъществено наставничество в подкрепа на придобиване на професионални умения от лицата от целевата група.

- Извършено проучване за развитите на социалното предприятие.

 

Договор за БФП № BG05M9OP001-2.010-0029-C01

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа
се носи от община Пирдоп и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на ЕС и Управляващия орган.

www.eufunds.bg