Програма „Развитие на човешките ресурси

ES 500

Договор BG05SFPR002-2.003-0100-C01 „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“  

В изпълнение на Договор BG05SFPR002-2.003-0100-C01 „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“ по Процедура BG05SFPR002-2.003 “Бъдеще за децата“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Община Пирдоп обявява процедура за допълнителен подбор на персонал за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за следнaта позиция:

I. В изпълнение на Специфична цел 3 (СЦ 3) „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“

Логопед (изтегли заявление от тук)

 • Изисквания за заемане на длъжността:

- Образование – Висше образование бакалавър/магистър с професионално направление специален педагог - „Логопед“, „Дефектолог“;

- Основни задължения - Участва в изготвянето на индивидуалните планове за подкрепа на пациентите, като прави регулярна диагностика и оценяване на комуникативните нарушения и дава предложения за подходящи начини за осъществяване на индивидуална подкрепа; Прилага иновативни корекционни методи и техники за работа с пациентите за повишаване на комуникативността им; Оказва методологическа подкрепа на екипа и семействата по отношение на успешна вербална и невербална комуникация; Проучва и анализира индивидуалните потребности на пациентите и съдейства за осигуряването на услуги, свързани със задоволяване на тези потребности и повишаващи качеството им на живот; Извършва индивидуални консултации с потребителите и техните семейства, дава съвети и изготвя индивидуални комплекси за работа в домашни условия; Участва в професионални срещи и работи съвместно със специалисти от сферата на образованието, здравеопазването и социална работа, както и с професионалисти от неправителствени организации по отношение на подобряването на цялостното функциониране на клиента; Работи индивидуално и групово с пациенти; Да познава и използва Методика за ранна интервенция и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания, разработена и утвърдена по ПСВ; Изготвя месечни отчети за отчитане на дейността си според ПРЧР 2021 - 2027; Изпълнява и други конкретно възложени от ръководителя задачи.

II. Сключването на договорите с наетия персонал и определяне на индивидуалните възнаграждения ще се извърши съгласно изискванията на Методология за регламентиране на възнагражденията по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027.

III. Кандидатите за заемане на съответните длъжности, следва да представят следните документи:
- Заявление - по образец;
-  Автобиография;
-  Документ за завършено образование – копие;

IV. Срок и място на подаване на документите:
Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков” № 2, ет. 1, „Център за информация и услуги на граждани“  в срок до 17:00 ч. на 28.03.2024 г.

V. Начин на провеждане на подбора:
Подборът за заемане на длъжността се провежда чрез:
- допускане по документи;
- събеседване (интервю) с кандидатите.

Единствено одобрените кандидати ще бъдат уведомени и поканени за сключване на договор.

Повече информация на адрес: гр. Пирдоп, пл. Тодор Влайков № 2 , ет. 1, ст. 1 или на тел.: 07181 5242 (автоматично меню избор 3 – 1).

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.


    Програма „Развитие на човешките ресурси“                      

                 logo Pirdop 2 

                        Договор BG05SFPR002-2.003-0100-C01 „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“

 В ПИРДОП СЕ ПРОВЕДЕ ФОКУС-ГРУПА ПО ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА НА ОБЩИНА ПИРДОП

Във връзка с изпълнение на Поддейност 3 Разработване на програми за превенция на най-уязвимите и маргинализирани общности като напр. програми за превенция на ранни бракове и раждания, семейно планиране в изпълнение на договор BG05SFPR002-2.003-0100-C01 „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“ по Процедура BG05SFPR002-2.003 “Бъдеще за децата“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г, на 29.01.2024 г., бе проведена фокус-група с цел представяне на следните програми: Програма за превенция на ранни бракове и раждания; Програма семейно планиране; Програма "Здраво бебе", свързана с хранене и отзивчиви грижи за малкото дете.

На събитието присъстваха представители на Дирекция "Социално подпомагане" – гр. Пирдоп, Държавна агенция за закрила на детето, Център за обществена подкрепа, директорът на ДГ „Пека и Карло Чоконяни“, екипът предоставящ социалните услуги, предвидени в проекта, зам.-кметът на община Пирдоп и представители на Общинска администрация, експерти участвали в разработването на проекта, както и заинтересовани граждани. Водещ на събитието беше Майа Грозданова, представител на Сдружение „Гражданско общество" - партньор по проекта.

Присъстващите се запознаха със съдържанието на програмите и поставените в тях цели, бяха разгледани различни тези и запитвания от страна на представителите на социалните институции. Срещата завърши с надежда, че общината и работещите на територията на общината държавни и делегирани социални дейности ще работят в тясно сътрудничество за постигане и надграждане на заложените цели в проекта, както и за светлото бъдеще на децата в община Пирдоп.


Програма „Развитие на човешките ресурси

Община Пирдоп уведомява, че в изпълнение на Поддейност 3 Разработване на програми за превенция на най-уязвимите и маргинализирани общности като напр. програми за превенция на ранни бракове и раждания, семейно планиране в изпълнение на договор BG05SFPR002-2.003-0100-C01 „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“ по Процедура BG05SFPR002-2.003 “Бъдеще за децата“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., ще се проведе фокус група със заинтересовани лица/в т.ч. общинска администрация, представители на АСП, ДСП, представители на здравни заведения от територията на общината и/или лични лекари с практика на съответната, доставчици на социални услуги и др. заинтересовани лица.

ЦЕЛ: Представяне на следните програми: Програма за превенция на ранни бракове и раждания; Програма семейно планиране; Програма "Здраво бебе", свързана с хранене и отзивчиви грижи за малкото дете.

По програмите ще се предоставят услуги за ранно детско развитие и предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършването на средно образование. Услугите ще се предоставят от екип специалисти, които ще извършват консултации и ще работят мобилно за приобщаването на децата и предотвратяването на тяхната социална изолация.

Целта на дейността е подкрепа и обезпечаване на предоставянето на услугите, планирани в изпълнение на СЦ2 и СЦ 3 чрез разработването на програми за превенция в най-уязвимите и маргинализирани общности като напр. програми за превенция на ранни бракове и раждания, семейно планиране и др.

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 29.01.2024 от 11.00 часа

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: гр Пирдоп, Ритуална зала, пл. Тодор Влайков № 1

Партньор по проект BG05SFPR002-2.003-0100-C01 - Сдружение Гражданско общество

 

Договор BG05SFPR002-2.003-0100-C01 „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“  


 Програма „Развитие на човешките ресурси

В изпълнение на Договор BG05SFPR002-2.003-0100-C01 „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“ по Процедура BG05SFPR002-2.003 “Бъдеще за децата“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Община Пирдоп обявява процедура за допълнителен подбор на персонал за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за следните позиции:

I. В изпълнение на Специфична цел 3 (СЦ 3) „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“

1.  Психолог (изтегли заявление от тук)

 • Изисквания за заемане на длъжността

- Образование – Висше образование бакалавър/магистър с професионално направление „Психолог“;

- Основни задължения - Проучва и анализира индивидуалните потребности на децата и родителите от целевите групи и насочва към подходящи услуги и дейности; разработва и съгласува индивидуални планове за работа с родители и техните деца, съвместно с други специалисти, участващи в предоставянето на услугите; Разработва програми и обучителни материали в рамките на своята компетентност и провежда консултиране с родителите на деца с увреждания; При необходимост изготвя психологически характеристики на децата и провежда консултиране; Предоставя информация на семейството за диагнозата, потребностите и състоянието на детето и оказва подкрепа на родителите, за да разберат влиянието на диагнозата на детето върху неговото развитие, с цел справяне с емоционалното влияние след поставяне на диагнозата; провежда индивидуални и групови консултации и подкрепа на родители във връзка с психомоторното развитие на децата им; Запазване на пълна конфиденциалност на информацията, която получава от и за всеки клиент; Участва в ежеседмични екипни обсъждания по случая, както и в други официални срещи по случая, ако е необходимо; Психологът съдейства за правилното психично развитие на всяко дете, за формиране на детската личност; Да познава и използва Методика за ранна интервенция и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания, разработена и утвърдена по ПСВ; Изготвя месечни отчети за отчитане на дейността си според ПРЧР 2021 - 2027; Изпълнява и  други конкретно възложени от  ръководителя задачи.

2. Логопед (изтегли заявление от тук)

 • Изисквания за заемане на длъжността

- Образование – Висше образование бакалавър/магистър с професионално направление специален педагог - „Логопед“, „Дефектолог“;

- Основни задължения - Участва в изготвянето на индивидуалните планове за подкрепа на пациентите, като прави регулярна диагностика и оценяване на комуникативните нарушения и дава предложения за подходящи начини за осъществяване на индивидуална подкрепа; Прилага иновативни корекционни методи и техники за работа с пациентите за повишаване на комуникативността им; Оказва методологическа подкрепа на екипа и семействата по отношение на успешна вербална и невербална комуникация; Проучва и анализира индивидуалните потребности на пациентите и съдейства за осигуряването на услуги, свързани със задоволяване на тези потребности и повишаващи качеството им на живот; Извършва индивидуални консултации с потребителите и техните семейства, дава съвети и изготвя индивидуални комплекси за работа в домашни условия; Участва в професионални срещи и работи съвместно със специалисти от сферата на образованието, здравеопазването и социална работа, както и с професионалисти от неправителствени организации по отношение на подобряването на цялостното функциониране на клиента; Работи индивидуално и групово с пациенти; Да познава и използва Методика за ранна интервенция и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания, разработена и утвърдена по ПСВ; Изготвя месечни отчети за отчитане на дейността си според ПРЧР 2021 - 2027; Изпълнява и други конкретно възложени от ръководителя задачи.

II. Сключването на договорите с наетия персонал и определяне на индивидуалните възнаграждения ще се извърши съгласно изискванията на Методология за регламентиране на възнагражденията по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027.

III. Кандидатите за заемане на съответните длъжности, следва да представят следните документи:
- Заявление - по образец;
-  Автобиография;
-  Документ за завършено образование – копие;

IV. Срок и място на подаване на документите:
Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков” № 2, ет. 1, „Център за информация и услуги на граждани“  в срок до 17:00 ч. на 30.01.2024 г.

V. Начин на провеждане на подбора:
Подборът за заемане на длъжността се провежда чрез:
- допускане по документи;
- събеседване (интервю) с кандидатите.

Единствено одобрените кандидати ще бъдат уведомени и поканени за сключване на договор.

Повече информация на адрес: гр. Пирдоп, пл. Тодор Влайков № 2 , ет. 1, ст. 1 или на тел.: 07181 5242 (автоматично меню избор 3 – 1).

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

ПРОТОКОЛ от заседание на комисия за допълнителен подбор на кандидатстващите лица (свали файл)

 

Договор BG05SFPR002-2.003-0100-C01 „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“  


Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
Проект BG05SFPR002-2.003-0100-C01 „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“

www.esf.bg

На 29.11.2023 г., в Ритуалната зала в гр. Пирдоп бе проведена пресконференция, на която Общинска администрация - Пирдоп, в лицето на екипа за организация и управление на проект „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“, както и г-жа Майя Грозданова - представител на Сдружение „Гражданско общество“, запознаха присъстващите на събитието лица с проекта, неговата цел, целеви групи и очаквани резултати.

Проектът обхваща комплекс от мерки, насочени към предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги. Целта е осигуряване на предпоставки за повишаване на детското благосъстояние - подобряване на благосъстоянието на децата и на техните семейства на територията на община Пирдоп. Това ще се осъществи чрез реализирането на две специфични цели (СЦ2 и СЦ3), заложени в проектното предложение, съгласно Указанията за кандидатстване в  Процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“.

За реализация на поставените цели и заложени резултати в проекта, Община Пирдоп ще си партнира със Сдружение „Гражданско общество“ – неправителствена организация с опит в предоставянето на подкрепящи дейности с деца, лица и уязвими групи от населението.  

Основната цел на настоящия проект е осигуряване на предпоставки за повишаване на детското благосъстояние. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от политики и мерки, насочени към осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, качествено образование и здравеопазване, достъп до услуги, както и подходящи жилищни условия.Тези направления са и в основата на Европейската гаранция за детето (ЕГД).

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ, ОБХВАНАТИ ОТ ПРОЕКТА:

 • По СЦ2 – Деца в нужда и техните семейства - минимум 60 деца /деца от уязвимите групи и техните семейства в т.ч : новородени, малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар или не го посещават; деца отглеждани в общности с различен етнически произход, вкл. ромската етническа група; деца на безработни родители и/или получаващи социални помощи/; обхванати и консултирани минимум 30 семейства от уязвими групи.
 • По СЦ3 - Деца на възраст 0-7 г. (с приоритет към децата във възрастта 0-3 г.) и техните семейства; деца и младежи до завършването на средно образование; обхващане на 40 семейства с услуги за ранна детска интервенция; обхванати минимум 60 деца от целевите групи.

Проектът е финансиран от Европейски социален фонд +, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, с бюджет 391 166,00 лв., 100% БФП.

Срокът за изпълнение на заложените дейности е 18 месеца.

Проект: № BG05SFPR002-2.003-0100-C01


Програма „Развитие на човешките ресурси

В изпълнение на Договор BG05SFPR002-2.003-0100-C01 „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“ по Процедура BG05SFPR002-2.003 “Бъдеще за децата“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Община Пирдоп

I. Обявява Процедура за подбор на персонал за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за следните позиции:

1. В изпълнение на Специфична цел 2 (СЦ2) „Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите“

1.1. Сътрудник социална работа (изтегли заявление от тук)

 • Изисквания за заемане на длъжността

- Образование - Висше - бакалавър/магистър в сферата на хуманитарните дейности;

- Основни задължения - Подпомагане Ръководителя при разработване на необходимите документи във връзка с функционирането на социалната услуга; Създаване и поддържане на база данни, относно потребителите по отделните дейности, в които участват; Изготвя оценка на потребностите и индивидуален план за работа на всеки потребител по проекта; Участва в изготвянето на методика за предоставяне на услугата и други приложими; Организиране на провеждането на групова работа с родителите на децата с проблеми в развитието; Координация на разработването и съгласуването на индивидуалните планове за работа с децата и семействата; Координация на събирането на информация за процесите, свързани с наблюдение и оценка на услугата, както и анализирането й; Създаване и поддържане на индивидуално досие за всяко дете и семейство, включени в услугата и създаване и поддържане на база данни относно всички потребители по отделните дейности и предоставените им услуги; Познава и спазва Етичния кодекс на работещите с деца и нормативните изисквания за защита на личните данни; Докладва на Ръководителя на проекта и координатора за административни нередности, които създават предпоставки за корупция, измами и нередности; Изготвя месечни отчети за отчитане на дейността си според ПРЧР 2021 – 2027; Изпълнява и други текущи задачи, възложени от Ръководителя на ЦОП и Ръководителя на проекта.

1.2. Медиатор/Общностен работник (изтегли заявление от тук)

 • Изисквания за заемане на длъжността

- Образование – Средно образование;

- Основни задължения - Осъществява дейности по подпомагане работата на педагога и другите специалисти при осъществяване на неговите дейности; Участие в оценка на потребностите на конкретните целеви групи, с които работи – дефиниране на проблемите, конкретните нужди и оплаквания, рисково поведение; Разпространение на информационни и образователни материали сред целевите групи за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта; Подпомага специалистите при реализация на дейностите по отношение връзката „специалист – семейство“; При необходимост извършва и допълнителни дейности, които касаят предоставянето на услугите по проекта; Спазване на трудовата дисциплина и Етичния кодекс; Качествено, срочно и професионално изпълнение на служебните задължения; Изготвя месечни отчети за отчитане на дейността си според ПРЧР 2021 - 2027; Изпълнява и други конкретно възложени от ръководителя задачи.

1.3. Шофьор (изтегли заявление от тук)

 • Изисквания за заемане на длъжността

- Образование – Средно образование;

- Придобита категория „В“ за управление на МПС

Основни задължения - Управлява МПС, обезпечаващо нуждите на проекта № BG05SFPR002-2.003-0100-C01 „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“ финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027; Работи по заявка и определен график, предварително изготвен и съгласуван с ЕОУП; Отговаря за изправността на превозното средство и за правилната му експлоатация; Следи за нормалната работа на двигателя и спазва правилата за безопасност на движението; Явява се на работа без да е употребил алкохол или друго упойващо средство и осъществява дейността си само след получаване на заверен пътен лист; Изготвя регулярни/месечни отчети и ги представя на Ръководител проект - описва в пътния лист данните за извършените курсове и се отчита ежемесечно за средствата, изразходвани за гориво, смазочни материали и други консумативи за автомобила; Полага необходимите грижи за нормалното функциониране на моторното превозно средство като проверява изправността на системите на автомобила – налягане и равнище на маслото в двигателя и скоростната кутия, осветление, ходовата част, налягането на гумите и т.н.; Спазва правилата за движение по пътищата, включително и максимално определеното време за непрекъснато шофиране; Взема превозното средство и го оставя след работно време /да нощува-домува/ на място определено със заповед на кмета на Общината; Изпълнява други дейности възложени от работодателя.

2. В изпълнение на Специфична цел 3 (СЦ 3) „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“

2.1. Екипен ръководител (изтегли заявление от тук)

 • Изисквания за заемане на длъжността

- Образование – Висше бакалавър/магистър в сферата на хуманитарните дейности.

- Основни задължения - Има всички права, предвидени в Кодекса на труда и индивидуалния трудов договор; Организира и координира дейностите по предоставяне на услугите; осъществява екипни срещи със специалистите в услугите; изготвя графици за работа в услугите; води присъствена форма на специалистите от услугите; Отговаря за състоянието на базата на Център; Отговаря за правилното разходване на финансовите средства; Отговаря за качествено и в срок изпълнение по услуги и координира отчетността по изпълнението им; Осъществява контакт с Екипа за организация и управление на проекта; Участва в мероприятия за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта; Отговаря за изработването и утвърждаването на договорите с потребителите; Подкрепя екипа за организация и управление на проекта във връзка с изготвяне на документацията, свързана с предоставянето на услугите; Контролира и утвърждава работните графици; Управлява процеса на услугите и следи за качеството им; Предоставя необходимите на общината информация и отчети; Вгражда проекта сред местните служби с оглед най-безпрепятствено функциониране на услугите по проекта; Изготвя месечни отчети за отчитане на дейността си според П РЧР 2021-2027; Изпълнява и други конкретно възложени от ръководителя задачи.

2.2. Психолог (изтегли заявление от тук)

 • Изисквания за заемане на длъжността

- Образование – Висше образование бакалавър/магистър с професионално направление „Психолог“;

- Основни задължения - Проучва и анализира индивидуалните потребности на децата и родителите от целевите групи и насочва към подходящи услуги и дейности; разработва и съгласува индивидуални планове за работа с родители и техните деца, съвместно с други специалисти, участващи в предоставянето на услугите; Разработва програми и обучителни материали в рамките на своята компетентност и провежда консултиране с родителите на деца с увреждания; При необходимост изготвя психологически характеристики на децата и провежда консултиране; Предоставя информация на семейството за диагнозата, потребностите и състоянието на детето и оказва подкрепа на родителите, за да разберат влиянието на диагнозата на детето върху неговото развитие, с цел справяне с емоционалното влияние след поставяне на диагнозата; провежда индивидуални и групови консултации и подкрепа на родители във връзка с психомоторното развитие на децата им; Запазване на пълна конфиденциалност на информацията, която получава от и за всеки клиент; Участва в ежеседмични екипни обсъждания по случая, както и в други официални срещи по случая, ако е необходимо; Психологът съдейства за правилното психично развитие на всяко дете, за формиране на детската личност; Да познава и използва Методика за ранна интервенция и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания, разработена и утвърдена по ПСВ; Изготвя месечни отчети за отчитане на дейността си според ПРЧР 2021 - 2027; Изпълнява и  други конкретно възложени от  ръководителя задачи.

2.3. Социален работник (изтегли заявление от тук)

 • Изисквания за заемане на длъжността

- Висше образование – завършена образователна квалификационна степен бакалавър/магистър в сферата на хуманитарните дейности. При липса на специалист със завършено висше образование, може да се назначи и лице със завършено средно образование;

- Основни задължения - Идентифицира потребители на услугата – бъдещи родители, родители на деца от 0 до 7 г. и мотивира за включване в услугата, включително и чрез работа на терен и посещение в домовете; проучва и анализира индивидуалните потребности на децата от 0 до 7 г. и техните родители, както и бъдещи родители и насочва към подходящи за тях дейности и услуги; Оказва методическа подкрепа на медиаторите в услугата; Изготвя графици за провеждане на индивидуална и групова работа с потребителите и насочва деца и семейства към останалите услуги по проекта; Организира екипните срещи на специалистите, включени в услугата; Координира и организира дейността на екипа в услугата, провежда наблюдения, анкети, разговори и беседи за проучване на психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията на потребителите; Запазване конфиденциалността на информацията, с която разполага за всеки клиент; Поддържа актуална база данни за потребителите на услугата и отговаря за вписването им в регистъра на центъра; Изготвя месечни отчети за отчитане на дейността си според ПРЧР 2021 - 2027; Има основна роля при: Изготвянето на първоначална оценка на потребностите на детето и Изготвяне на специализирана оценка на степента на родителски капацитет; Изпълнява и други конкретно възложени от  ръководителя задачи

2.4. Социален педагог (изтегли заявление от тук)

 • Изисквания за заемане на длъжността

- Висше образование – завършена образователна квалификационна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Специална педагогика“, или специалист с педагогическа правоспособност;

- Основни задължения - Осъществява оценка на потребностите на деца от целевата група, подлежащи на записване в първи клас; Подготвя и прилага индивидуални програми с всяко дете от целевата група, съобразно увреждането за развитие на комуникативни и комуникационни умения, умения за самостоятелна работа в клас и вкъщи, умения за самостоятелно учене и други; Провежда индивидуални и групови занимания за деца от целевата група; Обучава и консултира родителите за прилагане на похвати за работа с детето, с цел създаване у него на умения за самостоятелен живот и за самоподготовката му вкъщи; Да познава и използва Методика за ранна интервенция и индивидуална педагогическа подкрепа за деца от целевата група; Изготвя месечни отчети за отчитане на дейността си според ПРЧР 2021 - 2027; Изпълнява и други конкретно възложени от ръководителя задачи.

2.5. Медицинска сестра (изтегли заявление от тук)

 • Изисквания за заемане на длъжността

- Образование – Висше образование бакалавър/магистър Специалност „Медицинска сестра“;

- Основни задължения - Организира и провежда групови консултации и подкрепа на родители с деца от 0 до 7 г. предоставяне на разработени обучителни и информационни материали на здравна тематика според потребностите на потребителите; Участва в групи за консултация и подкрепа на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3 г. Повишаване познанията и подобряване уменията на родителите относно отглеждането на бебетата и малките деца; Подпомага работата на екипа в частта на груповите консултации; Оказва методическа подкрепа на медиатора; Обучение по здравословно хранене, съответстващо на възрастта и индивидуалните нужди на детето; Изготвя цялата медицинска документация, свързана с предоставяне на услугата по конкретния случай, в съответствие с изискванията на доставчика; изпраща я по официален път до външни организации, ако случаят го изисква; Изготвя месечни отчети за отчитане на дейността си според ПРЧР 2021 - 2027; Изпълнява и други конкретно възложени от  ръководителя задачи.

2.6. Логопед (изтегли заявление от тук)

 • Изисквания за заемане на длъжността

- Образование – Висше образование бакалавър/магистър с професионално направление специален педагог - „Логопед“, „Дефектолог“;

- Основни задължения - Участва в изготвянето на индивидуалните планове за подкрепа на пациентите, като прави регулярна диагностика и оценяване на комуникативните нарушения и дава предложения за подходящи начини за осъществяване на индивидуална подкрепа; Прилага иновативни корекционни методи и техники за работа с пациентите за повишаване на комуникативността им; Оказва методологическа подкрепа на екипа и семействата по отношение на успешна вербална и невербална комуникация; Проучва и анализира индивидуалните потребности на пациентите и съдейства за осигуряването на услуги, свързани със задоволяване на тези потребности и повишаващи качеството им на живот; Извършва индивидуални консултации с потребителите и техните семейства, дава съвети и изготвя индивидуални комплекси за работа в домашни условия; Участва в професионални срещи и работи съвместно със специалисти от сферата на образованието, здравеопазването и социална работа, както и с професионалисти от неправителствени организации по отношение на подобряването на цялостното функциониране на клиента; Работи индивидуално и групово с пациенти; Да познава и използва Методика за ранна интервенция и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания, разработена и утвърдена по ПСВ; Изготвя месечни отчети за отчитане на дейността си според ПРЧР 2021 - 2027; Изпълнява и други конкретно възложени от ръководителя задачи.

II. Сключването на договорите с наетия персонал и определяне на индивидуалните възнаграждения ще се извърши съгласно изискванията на Методология за регламентиране на възнагражденията по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027.

III. Кандидатите за заемане на съответните длъжности, следва да представят следните документи:
- Заявление - по образец;
-  Автобиография;
-  Документ за завършено образование – копие;
- Шофьорска книжка – копие /ако е приложимо/;

IV. Срок и място на подаване на документите:
Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков” № 2, ет. 1, „Център за информация и услуги на граждани“  в срок до 17:00 ч. на 13.11.2023 г.

V. Начин на провеждане на подбора:
Подборът за заемане на длъжността се провежда чрез:
- допускане по документи;
- събеседване (интервю) с кандидатите.

Единствено одобрените кандидати ще бъдат уведомени и поканени за сключване на договор.

Повече информация на адрес: гр. Пирдоп, пл. Тодор Влайков № 2 , ет. 1, ст. 1 или на тел.: 07181 5242 (автоматично меню избор 3 – 1).

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

ПРОТОКОЛ от заседание на комисия за допълнителен подбор на кандидатстващите лица (свали файл)

 

Договор BG05SFPR002-2.003-0100-C01 „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“  


ОБЩИНА ПИРДОП - СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
„Бъдеще за децата на Община Пирдоп“
www.esf.bg

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
ПРОЦЕДУРА ЗА БФП: BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“
Административен договор –№ BG05SFPR002-2.003-0100-C01

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Бенефициент:
Община Пирдоп 100% БФП в размер на 352 166.00 лв.
Партньор по проекта: Сдружение Гражданско Общество 100% БФП в размер на 39 000.00 лв.
Обща стойност на проекта: 391 166,00 лв., 100% БФП

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 21 месеца от 21.09.2023г.


ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Община Пирдоп ще си партнира, в реализация на поставените цели и заложени резултати в проекта, със Сдружение „Гражданско общество“ – неправителствена организация с опит в предоставянето на подкрепящи дейности с деца, лица и уязвими групи от населението.

Проекта обхваща комплекс от мерки, насочени към предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги. Целта е осигуряване на предпоставки за повишаване на детското благосъстояние - подобряване на благосъстоянието на децата и на техните семейства на територията на Община Пирдоп. Това ще се осъществи чрез реализирането на две специфични цели (СЦ2 и СЦ3) заложени в проектното предложение, съгласно Указанията за кандидатстване в  Процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“.

В изпълнение на Специфична цел 2 (СЦ2)  „Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите“ - проектните дейности са свързани с подобряване на информираността и здравната култура по отношение на здравна профилактика и превенция, информираност; превенция на болестите при децата; подобряване на достъпа до здравни грижи и услуги, ранното детско развитие и ранното идентифициране и адресиране на затрудненията. Предвижда се да бъдат изготвени и въведени програми за превенция, както и да бъде въведен координационен механизъм.

В изпълнение на Специфична цел 3 (СЦ 3) „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“ - ще се предоставят услуги за ранно детско развитие и предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършването на средно образование. Услугите ще се предоставят от екип специалисти, които ще извършват консултации и ще работят мобилно за приобщаването на децата и предотвратяването на тяхната социална изолация. Това ще даде възможност да бъдат подобрени функционалните умения и развитие на децата, както и да се подобри качеството на живот и осигури социалното включване на тях и техните семейства. Чрез проекта ще бъдат въведени механизми за насочване, сътрудничество и взаимодействие между различните услуги и структури на територията на общината, които ще доведат до интегриран подход към посрещане на нуждите на уязвимите деца и групи. Чрез осъществяване на планираните въвеждащи и надграждащи обучения, както и чрез провеждане на супервизия на служители на доставчиците на социални услуги ще бъде приложен интегриран подход и комплексност на подкрепата. Като резултат ще бъдат подкрепени следните целеви групи: деца в нужда и техните семейства; служители на доставчици на социални и/или интегрирани здравно-социални услуги.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ на настоящия проект е осигуряване на предпоставки за повишаване на детското благосъстояние. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от политики и мерки, насочени към осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, качествено образование и здравеопазване, достъп до услуги, както и подходящи жилищни условия. Тези направления са и в основата на Европейската гаранция за детето (ЕГД)

СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА СА:

 1. Подобрено ранно идентифициране на деца в риск от или със затруднения в развитието в ранна възраст в Община Пирдоп;
 2. Осигуряване на координирана, между-секторна подкрепа на местно ниво за подпомагане достъпа на семействата с деца със затруднения в развитието и увреждания до ранна детска интервенция и други услуги в общността;
 3. Повишен достъп на децата със и в риск от затруднения в развитието в ранна възраст и техните семейства до семейно-ориентирани, индивидуализирани услуги за ранна детска интервенция на територията на общината;
 4. Повишено разбиране сред родители и професионалисти в общината за важността на ранното детско развитие и ранната интервенция;
 5. Подобряване на информираността и здравната култура;
 6. Подобряване на достъпа на децата от целевите групи до здравни грижи и услуги;
 7. Осигуряване на равен достъп за деца чрез превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършването на средно образование

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ, ОБХВАНАТИ ОТ ПРОЕКТА:

 • По СЦ2 – Деца в нужда и техните семейства - минимум 60 деца /деца от уязвимите групи и техните семейства в т.ч. : новородени, малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар или не го посещават; деца отглеждани в общности с различен етнически произход, вкл. ромската етническа група; деца на безработни родители и/или получаващи социални помощи/; Обхванати и консултирани мин. 30 семейства от уязвими групи
 • По СЦ3 - Деца на възраст 0-7 г. (с приоритет към децата във възрастта 0-3 г.) и техните семейства; деца и младежи до завършването на средно образование; Обхващане на 40 семейства с услуги за ранна детска интервенция; Обхванати минимум 60 деца от целевите групи

ОСНОВНИ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Сформиран екип от специалисти за предоставяне на услугите; осигурено ефективно функциониране на услугата „Център за подкрепа на децата на Община Пирдоп“; предоставени качествени интегрирани здравно-социални услуги на минимум 60 деца от целевите групи и др.

Проект: № BG05SFPR002-2.003-0100-C01