Дата на публикуване: 23.08.2023 г.

Стартира Проект: BG05SFOP001-2.025-0145 „Информирано гражданско общество
за изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Пирдоп“

Проект: BG05SFOP001-2.025-0145 „Информирано гражданско общество за изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Пирдоп“, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0145-С01/23.08.2022 г., Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, Оперативна програма „Добро управление“.

Общата цел на проектното предложение е развитие и стимулиране на механизми на партньорство между гражданското общество, неправителствения сектор, бизнеса и местната власт, в процеса по изпълнение на политики за развитие на Община Пирдоп, механизми за мониторинг – гаранция за открито и отговорно управление.

Бенефициент: ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНА ДЛАН
Партньор: ОБЩИНА ПИРДОП

Обща стойност: 60 000,00 лева, от които 51 000,00 европейско финансиране и 9 000,00 лева национално съфинансиране

Начало: 23.08.2022
Край: 23.08.2023                                                            

Специфични цели:

Проучване, идентифициране и анализи на механизми за партньорство и взаимодействие между администрацията и гражданите и бизнеса в Община Пирдоп, в процеса по формулиране/преформулиране на адекватни политики на местно ниво, отразяващи актуалните нужди на общността и целевата група; Специфична цел 1 е в съответствие с цел 1 на Процедура BG05SFOP001-2.025 – Партньорско управление с гражданите и бизнеса;

Извеждане на нови инструменти и форми за повишаване и стимулиране на активността на неправителствения сектор и бизнеса в процеса по изпълнение и мониторинг на политики от местната администрация. Специфична цел 2 е в съответствие с цел 1 на Процедура BG05SFOP001-2.025 – Партньорско управление с гражданите и бизнеса;

Формулиране на ясно дефинирани препоръки към местната администрация относно формите и тяхната ефективност за повишаване и стимулиране на гражданското участие, неправителствения сектор и това на бизнеса в процеса по формулиране/преформулиране на политики, открито и отговорно поведение по време на тяхното изпълнение и възможности за мониторинг и наблюдение. Специфична цел 3 е в съответствие с цел 2 на Процедура BG05SFOP001-2.025 – Открито и отговорно управление.;

Повишаване на осведомеността на целевата група относно възможните форми, механизми и инструменти за гражданското участие в процесите по формулиране, преформулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство на територията на Община Пирдоп. Специфична цел 4 е в съответствие с цел 1 на Процедура BG05SFOP001-2.025 – Партньорско управление с гражданите и бизнеса.

Целеви групи: Проектното предложение ще удовлетвори потребността от засилване на гражданското участие, в процеса на изпълнението на решения и мониторинг на политики и законодателство, адекватни на обществените потребности в Община Пирдоп. Активното гражданско участие се основава на прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на местното управление и е условие за доброто функциониране на местната администрация.

Целевите групи които ще бъдат обхванати от проектното предложение са: активното гражданско общество, в т.ч. представителите на бизнеса, неправителствен сектор, служителите на местната администрация Община Пирдоп.

Дейности:

Дейност №1: Проучване, идентифициране, анализи, консултации в процеса по формулиране на ясно дефинирани препоръки за работещи инструменти и форми за повишаване и стимулиране на активността на неправителствения сектор, гражданското общество и бизнеса в процеса по формулиране/ преформулиране, изпълнение и мониторинг на политики, адекватни на нуждите на целевата група в община Пирдоп.

Извършване на проучване и анализ за информираността на гражданското общество, в т.ч. бизнеса, НПО относно форми и механизми за участие в процеса по формулиране/ преформулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.(към Сп. цел №1, целева група гражданското общество, неправителствен сектор и бизнеса)

Извършване на проучване и анализ на нагласите на местните власти да си партнират с представителите на гражданското общество, в т.ч. неправителствени организации, представители на бизнеса и др., като стимулират различни форми на партньорство в процеса на изпълнение и мониторингна политики и законодателство и осигуряване на открито и отговорно управление, адекватно на нуждите на общността.

В резултат от извършените проучвания, анализи и консултации, извеждане на нови инструменти и форми за повишаване и стимулиране на активността на неправителствения сектор и бизнеса в процеса по изпълнение и мониторинг на политики от местната администрация. След като бъдат анализирани резултатите от двете анкети и е готов доклада на експерта от местната администрация ще се проведат серия от срещи – присъствени или on-line (в зависимост от пандемичната обстановка), ще бъдат изведени резултати – предложения, които ще бъдат оформени като конкретни предложения и ще бъдат коментирани с представителите на местната администрация на срещи между НПО, бизнес и местна администрация.

На тези срещи ще се обсъдят предложенията и възможностите за създаване на форми на партньорство между всички страни в процеса по формулиране/ преформулиране, изпълнение и мониторинг на адекватни политики и законодателство на местно ниво.

Формулиране на ясно дефинирани препоръки към местната администрация относно формите и тяхната ефективност за повишаване и стимулиране на гражданското участие и това на бизнеса в процеса по формулиране/преформулиране на политики, открито и отговорно поведение по време на тяхното изпълнение и възможности за мониторинг и наблюдение и внасянето им чрез официален доклад в Община Пирдоп.

Дейност №2: Информационна кампания сред целевата група

Провеждане на информационна кампания за целевата група – 1 бр. (в зала с с капацитет минимум 200 души, изготвена презентация, осигурено мултимедийно оборудване и необходимата техника, принтер, преносим компютър и др. за провеждане на събитието в 4 поредни дни)

Излъчване на 1 брой Радио-спот в местно радио (4-кратно) и двукратни публикации в местен ежеседмичник

Изработване и разпространение на 500 броя флайери (формат А5, пълноцветен печат, тегло на хартията – 120 гр/кв.м.).

Информирана целева група.

Очаквани резултати:

Идентифицирани механизми за партньорство между администрацията, гражданското общество, неправителствен сектор и бизнеса в Община Пирдоп – проучвания и анализи.

Изведени инструменти за повишаване активността на неправителствения сектор и бизнеса и проведени консултации.

Отправени препоръки към местната администрация относно формите и ефективността им за повишаване на гражданското участие и бизнеса в процеса по преформулиране на политики, както и форми за открито и отговорно поведение по време на изпълнение им и възможности за мониторинг и наблюдение.

Повишена осведоменост на целевата група относно формите на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.


Дата на публикуване: 21.08.2023 г.

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПИРДОП

В периода от 08.08.2023 г. до 11.08.2023 г. от 13:00 ч. в залата на Народно читалище „Напредък – 1869” в гр. Пирдоп се проведе информационна кампания в изпълнение на Дейност № 2 по проект „Информирано гражданско общество за изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Пирдоп“, финансиран по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма Добро управление. Проведените информационни събития в четири поредни дни бяха организирани от Бенефициента Фондация „Отворена длан“ и пратньора по проекта, насочени към целевата група по проекта – гражданското общество, в т.ч. неправителствени организации, бизнес, читалища, клубове по интереси и местна администрация. Бяха разпространени информационни флаери, съдържащи информация за проекта, основни и специфични цели, дейности и постигнати резултати. Представена беше презентация, съдържаща информация за изпълнението на проекта: резултатите от проведеното анкетиране на целевата група на територията на общината, анализ, както и изведените препоръки до местната администрация за формите и тяхната ефективност за повишаване и стимулиране на гражданското участие и това на бизнеса в процеса по формиране на политики, открито и отговорно поведение по време на тяхното изпълнение и възможности за мониторинг и наблюдение.


Дата на публикуване: 18.08.2023 г.

ДОКЛАД ОТ ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА АКТИВНОСТТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И БИЗНЕСА В ПРОЦЕСА ПО ФОРМУЛИРАНЕ / ПРЕФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ, АДЕКВАТНИ НА НУЖДИТЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА В ОБЩИНА ПИДОП

В изпълнение на проект: „Информирано гражданско общество за изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Пирдоп“, финансиран в рамките на Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ е изготвен Официален Доклад за резултатите от извършено проучване и анализ за информираността на гражданското общество, в т.ч. бизнеса, НПО относно форми и механизми за участие в процеса по формулиране/ преформулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство по проектa.

ДОКЛАД ОТ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА АКТИВНОСТТА (свали файл)


Дата на публикуване: 02.08.2023 г.

СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ В ОБЩИНА ПИРДОП

Стартира информационна кампания в Община Пирдоп по проект „Информирано гражданско общество за изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Пирдоп“, финансиран по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма Добро управление.

На 08, 09, 10 и 11 август от 13:00 ч. в залата на Народно читалище „Напредък – 1869” в гр. Пирдоп ще се проведе информационно събитие насочено към гражданското общество, в т.ч. неправителствени организации, бизнес, читалища и клубове.

По време на събитието ще бъде предоставена информация за изведените препоръки до местната администрация, формите и тяхната ефективност, повишаване и стимулиране на гражданското участие и това на бизнеса в процеса по формиране на политики, открито и отговорно поведение по време на тяхното изпълнение и възможности за мониторинг и наблюдение.

Ще се разпространяват информационни флаери по проекта на територията на община Пирдоп.

Събитието се организира от фондация „Отворена длан“ –  Бенефициент и Община Пирдоп – Партньор по проекта.

Заповядайте!

Участието е безплатно!


Дата на публикуване: 30.06.2023 г.

РАБОТНИ СРЕЩИ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, НПО, БИЗНЕС И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

На 29.06.2023 г. и 30.06.2023 г. в сградата на Община Пирдоп се проведоха 4 работни срещи между представителите на местната администрация, НПО, бизнес и представители на гражданското общество, на която се обсъдиха резултатите от проведеното анкетиране на целевата група на територията на общината и на местната власт.

Срещите се организираха от Община Пирдоп като на тях присъстваха и представителите на екипа по проекта от страна на Бенефициента Фондация „Отворена Длан“, които запознаха присъстващите с изведените анализи от проведеното анкетиране. Акцент на срещите беше какво е мнението на целевата група относно възможностите за създаване на форми на партньорство между всички страни в процеса по формулиране/ преформулиране, изпълнение и мониторинг на адекватни политики и законодателство на местно ниво и местна администрация и инструментите за реализиране на такива форми.

Общото мнение на всички страни беше, че процеса на стимулиране повишаването на гражданската активност в процеса по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики за развитие на местната общност е дълъг, но е гаранция за едно адекватно и резултатно местно управление.

Работните срещи са част от изпълнението на Дейност №1 по проекта.


Дата на публикуване: 19.06.2023 г.

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ  ИЗВЕДЕНИ ОТ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ОТНОСНО ФОРМИТЕ И ТЯХНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПОВИШАВАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА ПО ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ, ОТКРИТО И ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОНИТОРИНГ И НАБЛЮДЕНИЕ.

В изпълнение на проект „Информирано гражданско общество за изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Пирдоп“,  финансиран в рамките на Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ са изготвени Изводи и препоръки  изведени от проведено проучване на местната власт и гражданското общество относно формите и тяхната ефективност за повишаване и стимулиране гражданското участие в процеса по формиране на политики, открито и отговорно поведение по време на тяхното изпълнение и възможности за мониторинг и наблюдение.

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ, ИЗВЕДЕНИ ОТ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ (свали файл)


Дата на публикуване: 16.05.2023 г.

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ, ОТНОСНО ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ОБСЪЖДАНЕ НАГЛАСИТЕ ЗА НОВИ ПОДХОДИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ И ЗАСИЛВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ТЕЗИ ПРОЦЕСИ

Във връзка с изпълнение на проект BG05SFOP001-2.025-0145-C02 /23.08.2022 г. „Информирано гражданско общество за изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Пирдоп“,  финансиран в рамките на Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ е изготвен Доклад от експерта по проекта в община Пирдоп, съдържащ резултатите от проведеното проучване.

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ (свали файл)


Дата на публикуване: 04.04.2023

ДОКЛАД ОТ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА АКТИВНОСТТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И БИЗНЕСА В ПРОЦЕСА ПО ФОРМУЛИРАНЕ / ПРЕФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ, АДЕКВАТНИ НА НУЖДИТЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА В ОБЩИНА ПИДОП

Във връзка с изпълнение на проект BG05SFOP001-2.025-0145-C02 /23.08.2022 г. „Информирано гражданско общество за изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Пирдоп“,  финансиран в рамките на Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ е изготвен Доклад от резултати от проучване и анализ на активността на неправителствения сектор, гражданското общество и бизнеса в процеса по формулиране / преформулиране, изпълнение и мониторинг на политики, адекватни на нуждите на целевата група в община Пирдоп.

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНА АНКЕТА (свали файл)