Проведе се пресконференция по проект "Грижа в дома в община Пирдоп"

Logo ES 2

Проект: № BG05SFPR002-2.001-0213-C01 „Грижа в дома в Община Пирдоп“
Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
www.esf.bg

IMG 20230505 104015Финансираща програма: Програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
Процедура за БФП:
BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“
Административен договор:
№ BG05SFPR002-2.001-0213-C01
Обща стойност на проекта: 
219 787,60 лв., 100% БФП, от които 70% (153 851,32 лв.) от ЕСФ+ и 30% (65 936,28 лв.) от НФ

На 05.05.2023 г. от 10:30 ч. в Заседателната зала на община Пирдоп се състоя пресконференция, на която беше представен проект BG05SFPR002-2.001-0213-С01 „Грижа в дома община Пирдоп“ по програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд плюс.

Ръководителят на проекта Лушка Лалова - специалист „Социални дейности“ в Община Пирдоп, представи подробно целите, заложените дейности и очакваните резултати от изпълнението му.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации за 40 потребители за срок от 12 месеца. Проектът допринася за изпълнението на Специфична препоръка 4 за 2019 г. „…Да предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги…“ и Специфична препоръка 2 за 2020 г. „Да осигури подходяща социална закрила и основни услуги за всички“. Изпълнението на целите на проектното предложение допринасят за изпълнението на принцип 18 „Дългосрочни грижи“ от Европейския стълб за социални права.

Основната цел на проекта е фокусирана върху създаването на интегрирана здравно-социална услуга в общността, която да доведе до подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в невъзможност от самообслужване чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на релевантен капацитет за предоставянето й.

Специфичните цели на проекта са:
1. Изграждане и въвеждане на модел за грижа в дома за възрастни хора в невъзможност от самообслужване и хора с увреждания;
2. Осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на потребителите;
3. Постигане на съответствие с националните и европейски препоръки, приоритети и принципи при осигуряване на сходни услуги за уязвимите групи на обществото. Изпълнението на заложените цели ще се осъществи чрез реализирането на комплекс от синергични дейности в т.ч.: 1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за лицата от целевите групи; 2. Доставка на храна и продукти, в т.ч. – от първа необходимост; 3. Предоставяне на информация за потребителите относно превенция и профилактика на здравето, социално значими заболявания, в т.ч. – консултации със специфични специалисти; включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост; 4. Изграждане на кадрови капацитет за предоставянето на услугата чрез регулярни обучения и супервизии.

Целеви групи, обхванати от проекта:
- 40 възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, които ще получават грижа в дома;

Основни очаквани резултати:
Сформиран екип от специалисти за предоставяне на услугата; осигурено ефективно функциониране на услугата „Грижа в дома“; предоставени качествени интегрирани здравно-социални услуги на 40 потребители и др.


 Logo ES 2

ПОКАНА
ЗА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ
ОТНОСНО ПРОЕКТ
„ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ПИРДОП“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“
Административен договор
BG05SFPR002-2.001-0213-C01 “Грижа в дома“
Финансиран от Европейския социален фонд „Плюс“, чрез Програма на човешките ресурси 2021-2027

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви поканим на пресконференция по проект „Грижа в дома в община Пирдоп“, която ще се проведе на 05.05.2023 год., от 10:30 часа в Заседателна зала на Община Пирдоп.

Проект „Грижа в дома в община Пирдоп“, договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR002-2.001-0213-C01, се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“,  Приоритетна ос " Социално включване и равни възможности".

На пресконференцията ще бъде представена информация за предстоящите дейности по проекта.


Програма „Развитие на човешките ресурси“
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА!
Продължава подаването на заявления от потребители на услуги

Информираме Ви, че продължава подаването на Заявления от потребители на услуги в изпълнение на проект: BG05SFPR002-2.001-0213-С01 „Грижа в дома в Община Пирдоп“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Проектното предложение предвижда осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа от територията на Община Пирдоп. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно- социални услуги в домашна среда. Целта на проекта е да се осигури подкрепа на представителите на целевите групи чрез осъществяване на следните дейности:

 1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
 2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Според индивидуалните потребности, потребителите на услуги ще бъдат подпомогнати при заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

Изпълнението на дейностите е насочена към 40 потребители (Възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания). Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в дома, които ще се предоставят за срок от 12 месеца.

Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, както следва:

 • помощ в дома, която включва дейности като почистване, пране, социални контакти и др.;
 • медицински услуги, не дублиращи тези предоставяни по НЗОК - мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.;
 • доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост;
 • осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата;
 • спoред индивидуалните потребности, потребителите на услуги ще бъдат подпомогнати при заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни

административни и битови услуги (със средства на потребителите);

 • психологическа подкрепа за лица от целевите групи; Услугите ще се предоставят от екип от специалисти.

Заявленията-декларации от лицата с увреждания се подават в Центъра за информация и услуги на граждани в административната сграда на Община Пирдоп, пл. Тодор Влайков № 2, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа.


СЪОБЩЕНИЕ

От 03.04.2023 г. до 13.04.2023 г. Община Пирдоп стартира прием на заявления-декларации за включване на потребители в Проекта „Грижа в дома в Община Пирдоп“ - за целеви групи, както следва:

1. Възрастни лица в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания;
2. Служители на доставчици и интегрирани здравно-социални услуги.

I. Подаване на заявление-декларация от кандидат-потребител за включване в Проекта „Грижа в дома в Община Пирдоп“ (заявлението може да изтеглите тук).

Заявлението се подава по настоящ адрес на лицето/детето с увреждане до Кмета на община Пирдоп. Може да се подаде лично от лицето с увреждане, чрез упълномощено от него лице или чрез законен представител.

Към заявлението е необходимо да бъдат приложени следните документи:

 • документ за самоличност на лицето с увреждане, на упълномощеното лице или законен представител (за справка);
 • пълномощно (копие) или декларация свободен текст в случаите на подаване на заявлението от упълномощено лице.
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 • медицински протокол на ЛКК (копие);
 • други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);

Заявленията-декларации от лицата с увреждания се подават в Центъра за информация и услуги на граждани в административната сграда на Община Пирдоп, пл. Тодор Влайков № 2, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа.

II. В тази връзка Община Пирдоп ще назначи лица на длъжност „Домашна помощница“, които ще имат задължения по предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, както следва: помощ в дома, която включва дейности като почистване, пране, социални контакти и др.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование: основно
 • Трудов стаж: не се изисква
 • Други: Работата по проекти и дейности със сходен характер е предимство (удостоверява се с приложен документ).
 • Специфични изисквания: гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания;
 • Вид договор: Трудов - за определен срок, съгласно условията на проекта (12 месеца)
 • Работно време: 8 часа /пълно работно време/ или повече наети лица при пропорционалната заетост на непълно работно време.

Желаещите могат да подават Заявления-декларации в „Центъра за информация и услуги на граждани“ на Община Пирдоп, пл. Тодор Влайков № 2, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа в срок до 13.04.2023 г. (заявлението може да изтеглите тук).

Към заявлението е необходимо да бъдат приложени следните документи:

 • автобиография;
 • документ за завършено образование (копие);
 • сертификат от обучение и др. (копие).

Договор BG05SFPR002-2.001-0213-С01 „Грижа в дома в Община Пирдоп“ 


Logo ES 2

Проект: № BG05SFPR002-2.001-0213-C01 


„Грижа в дома в Община Пирдоп“
Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

www.esf.bg

Финансираща програма: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“
Административен договор –№ BG05SFPR002-2.001-0213-C01
Обща стойност на проекта: 219 787,60 лв.
Начин на финансиране: 100% БФП, от които 70% (153 851,32 лв.) от ЕСФ+ и 30% (65 936,28 лв.) от НФ
Срок на изпълнение: 14 месеца от 28.03.2023 г.

Цели и очаквани резултати:

Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации за 40 потребители за срок от 12 месеца. Проектът допринася за изпълнението на Специфична препоръка 4 за 2019 г. „…Да предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги…“ и Специфична препоръка 2 за 2020 г. „Да осигури подходяща социална закрила и основни услуги за всички“. Изпълнението на целите на проектното предложение допринасят за изпълнението на принцип 18 „Дългосрочни грижи“ от Европейския стълб за социални права.

Основната цел на настоящия проект е фокусирана върху създаването на интегрирана здравно-социална услуга в общността, която да доведе до подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в невъзможност от самообслужване чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на релевантен капацитет за предоставянето й.

Специфичните цели на проекта са:

1. Изграждане и въвеждане на модел за грижа в дома за възрастни хора в невъзможност от самообслужване и хора с увреждания; 2. Осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на потребителите; 3. Постигане на съответствие с националните и европейски препоръки, приоритети и принципи при осигуряване на сходни услуги за уязвимите групи на обществото. Изпълнението на заложените цели ще се осъществи чрез реализирането на комплекс от синергични дейности в т.ч.: 1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за лицата от целевите групи; 2. Доставка на храна и продукти, в т.ч. – от първа необходимост; 3. Предоставяне на информация за потребителите относно превенция и профилактика на здравето, социално значими заболявания, в т.ч. – консултации със специфични специалисти; включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост; 4. Изграждане на кадрови капацитет за предоставянето на услугата чрез регулярни обучения и супервизии.

Целеви групи, обхванати от проекта:

- 40 възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, които ще получават грижа в дома;
- 13 служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги

Основни очаквани резултати:

Сформиран екип от специалисти за предоставяне на услугата; осигурено ефективно функциониране на услугата „Грижа в дома“; предоставени качествени интегрирани здравно-социални услуги на 40 потребители и др.