I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящият правилник регламентира реда, начина и условията за  отпускане на  еднократна  финансова или материална помощи (дърва за огрев) на физически лица с постоянен и настоящ адрес  на територията на община Пирдоп.

Чл.2. По реда на този правилник разглеждането на постъпилите заявления за отпускане на еднократна финансова помощ се извършва от постоянна комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Пирдоп. Съставът на комисията е от 5 (пет) члена, от които: четирима служители от общинска администрация, определени от Кмета на Община Пирдоп и един общински съветник, определен с Решение на Общинския съвет.

Чл.3. Еднократна финансова помощ в размер до 500 (петстотин) лева се отпуска от Кмета на Общината, а над тази сума след решение на Общински съвет - Пирдоп, с изключение на помощта по чл.7 от правилника.

Чл.4.  Помощите се предоставят еднократно в рамките на бюджетната година.

Чл.5. Помощите се отпускат след подаване на писмено заявление по образец до Кмета на Община Пирдоп.

Чл.6.(1) Общата сума, предвидена за отпускане на помощи по реда на този правилник, се одобрява от Общински съвет - Пирдоп при приемането на годишния бюджет на Община Пирдоп или неговата актуализация.

(2) Предоставянето на средства по този правилник е в рамките на одобрения годишен размер до изчерпване на планираната сума по чл.6.

(3) При достигане на максималния размер на сумата по ал.1, подадените заявления не се разглеждат.

 

II. ОБХВАТ НА ПРАВИЛНИКА И ФОРМИ НА ПОДПОМАГАНЕ

Раздел Първи
Подпомагане с финансови средства

Чл.7.(1) Еднократна финансова помощ се отпуска за новородено/осиновено дете в семейството до трето поредно дете на родител/настойник. Ограниченията не се отнасят за трето поредно раждане на близнаци, тризнаци и т.н.

(2) Размерът на еднократната финансова помощ се определя както следва:

1. Родител/настойник без основно образование – сума в размер на 700 (седемстотин) лева;

2. Родител/настойник със завършено основно образование – сума в размер на 750 (седемстотин и петдесет) лева;

3. Родител/настойник със завършено средно образование - сума в размер на 1000 (хиляда) лева;

4. Родител/настойник със завършено висше образование – сума в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева.

(3) При раждане на близнаци, еднократната финансова помощ се изплаща за всяко дете близнак.

Чл.8. Условия за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете.

 1. Новороденото дете следва да е с регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на Община Пирдоп към момента на подаване на заявлението. Родителят/настойникът да е с регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на Община Пирдоп повече от една година, към датата на раждане на детето.
 2. Родителят/настойникът на новороденото дете следва да има навършени осемнадесет години към датата на раждане на детето.
 3. Родителите да не са оставили за отглеждане в специализирана институция новороденото дете и да не са с отнети родителските права, посредством влязло в сила съдебно решение.
 4. Родителите на новороденото дете следва да нямат изискуеми задължения към Община Пирдоп към момента на подаване на заявлението за отпускане на еднократна финансовата помощ.

Чл.9.(1) Заявлението за Кандидатстване за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете (Приложение №1) се подава от родител/настойник на новороденото/осиновено дете в срок до 6 (шест) месеца, считано от датата на раждане на детето, или влизането в сила на съдебното решение, с което е допуснато пълно осиновяване. За родените или осиновените в чужбина – до една година от датата на раждането или влизането в сила на съдебното решение, с което е допуснато пълно осиновяване. След изтичане на този срок еднократна помощ не се изплаща.

(2) При подаване на заявлението (Приложение №1), се представят следните документи:

 1. Лична карта на родителя/настойника пред длъжностните лица с цел легитимиране на заявителя;
 2. Копие от удостоверение за раждане на детето;
 3. Копие от диплома за завършено образование на родител/настойник;
 4. Удостоверение от отдел „Закрила на детето“ към ДСП, удостоверяващо, че родителите на роденото или осиновеното дете не са го оставили за отглеждане в социално заведение и не са с отнети родителски права;
 5. Влязло в сила съдебно решение, с което е допуснато пълно осиновяване - ако е приложимо;
 6. Копие от влязло в сила решение на съда за упражняване на родителските права от единия от родителите при развод - ако е приложимо;
 7. Банкова сметка на заявителя.

(3) Заявлението се подава в Центъра за информация и услуги в Община Пирдоп, град Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ №2, ет. 1, гише 1.

Чл.10.(1) Еднократна финансова помощ за подпомагане на лица с доказани  здравословни проблеми, случаи на смърт на самотни хора (самотно живеещи след доказване на липса на роднини по права линия до втора степен на родство), сираци и други извънредни случаи:

(2) Размерът на еднократната финансова помощ се определя както следва:

1. За подпомагане на лица с доказани здравословни проблеми размерът на предоставената еднократна финансова  помощ  е до 1000 (хиляда) лева;

2. При смърт на самотни хора, сираци и други извънредни случаи, размерът на предоставената еднократна финансова помощ  е до 400 (четиристотин) лева.

(3) Условия за отпускане на еднократна финансова помощ по чл. 10.

1. Лицата, подали заявление, следва да имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Община Пирдоп повече от три години към датата на подаване на заявлението.

2. Данъчнозадължените лица, с изключение на наемателите (същите представят актуален договор за наем), да нямат задължения към Община Пирдоп, НАП и НОИ към датата на подаване на заявлението.

3. Обитаваното жилище да е единствено за семейството, за него има документ за собственост и да не е източник на допълнителни доходи.

4. Заявителите да не са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон или земеделски стопанин, да не са собственици на капитал на търговско дружество и т.н.

5. Заявителите да не притежават движима и недвижима собственост, която да бъде източник на допълнителни доходи.

6. Заявителите да нямат сключени договори за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане.

7. Заявителите да не са прехвърляли имоти и/или идеални части от тях, чрез покупко-продажба или дарение през последните 5 (пет) години към датата на подаване заявлението.

Чл.11.(1) Кандидатстване за отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане  на лица с доказани здравословни проблеми, сираци и други извънредни случаи:

(2)  Подаване на заявление по образец (Приложение №2)

(3) При подаване на заявлението (Приложение №2) се представят следните документи:

1. Служебна бележка/удостоверение за дохода на лицето/семейството за работещите за последните 6 (шест) месеца към датата на подаване на заявленията;

2. За безработните лица – регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ и декларация, че е безработен – служебно;

3. Удостоверение за декларирани данни за движима и недвижима собственост на лицето,  съпруга или лицето, с което живее на семейни начала – служебно;

5. Актуална епикриза и медицинска документация, издадени до 3 (три) месеца от датата на подаване на заявлението;

6. Банкова сметка на заявителя.

(4) Заявлението се подава в Центъра за информация и услуги на Община Пирдоп, град Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ №2, ет. 1, гише 1.

Раздел Втори
Подпомагане с материална помощ - дърва за огрев

Чл.12. Предоставя се еднократно за годината материална помощ  - 3 пр.м3 дърва за огрев – безплатно на:

 1. Възрастни лица над 80 годишна възраст.
 2. Деца до 18 годишна възраст с 50% и над 50% на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
 3. Лица с 90% и над 90% на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Чл.13.  Предоставя се еднократно за годината материална помощ  - 3 пр.м3 дърва за огрев с намаление на цената на

1. Лица с увреждания с 50 - 70%  на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - с 20% намаление на цената.

2. Лица с увреждания с 70 - 90% на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност  - с 30% намаление на цената.

Чл.14.(1) Условия за отпускане на материална помощ (дърва за огрев).

(2) Помощта се отпуска, ако заявителят отговаря на условието: средният доход на член от семейството за последните 6 (шест) месеца към датата на подаване на заявлението да не надвишава минималната работна заплата (МРЗ) за страната. Не се отнася за лицата по чл.12, т.2 и т.3.

(3) Помощи за деца и лица с увреждания се отпускат срещу представен документ от ТЕЛК и/или НЕЛК.

(4) Дърва за огрев се отпускат само по един от приетите критерии и само на един член от домакинство (най-благоприятния за лицето и семейството).

(5) Лицата, кандидатстващи за помощ, е необходимо да отговарят на следните задължителни условия:

 1. С адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Община Пирдоп повече от 3 (три)  години към датата на подаване на заявлението.
 2. Данъчнозадължените лица на адреса, с изключение на наемателите (същите представят актуален договор за наем), да нямат задължения към Община Пирдоп към датата на подаване на заявлението.
 3. Обитаваното жилище да е единствено за семейството, за него да има документ за собственост и да не е източник на допълнителни доходи.
 4. Да не са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон или земеделски стопани, да не са собственици на капитал на търговско дружество и т.н.
 5. Да не притежават движима и недвижима собственост, която да бъде източник на допълнителни доходи.
 6. Да нямат сключени договори за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане.
 7. Да не са прехвърляли имоти и/или идеални части от тях чрез покупко-продажба или дарение през последните пет години към датата на подаване заявлението.
 8. Лицата да не са получавали целева помощ за отопление по Наредба РД-07-5/16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление през предходния отоплителен сезон.

Чл.15. (1) Кандидатстване за отпускане на еднократна материална помощ - дърва за огрев:

(2) Подаване на заявление по образец (Приложение №3)

(3) При подаване на заявлението (Приложение №3) се предоставят следните документи:

 1. Служебна бележка/удостоверение за дохода на лицето/семейството на  работещите за последните 6 (шест) месеца към датата на подаване на заявлението;
 2. Актуален документ от  ТЕЛК и/или НЕЛК;
 3. За безработните лица – регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ и декларация, че е безработен – служебно;

4. Декларация Приложение №4.

(4) Заявлението по образец (Приложение №3) за отпускане на материална помощ (дърва за огрев) се подава в Центъра за информация и услуги на Община Пирдоп град Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ №2, ет. 1, гише 1.

(5) Заявлението се подава в срок до 30.04. на текущата година.

(6) Лица с увреждания, придобили документи от ТЕЛК и/или НЕЛК след 30.04. на текущата година, имат право да подадат заявление до 31.08. на текущата година.

(7) Лица с увреждания, придобили документи от ТЕЛК и/или НЕЛК след 31.08. на текущата година, подават заявления през следващата година.

Раздел Трети
Ред за отпускане и изразходване на средства

Чл.16. Помощите се отпускат след подаване на писмено заявление (по образец) до Кмета на Община Пирдоп. Заявлението се завежда в деловодната система на Общината.

Чл.17. В заявлението се описват обстоятелствата, поради които се иска съответната помощ и се прилагат необходимите изискуеми документи.

Чл.18. Постоянната комисия, определена със Заповед на Кмета на община Пирдоп, разглежда постъпилите заявления за отпускане на еднократна финансова помощ веднъж месечно или извънредно, при необходимост, по инициатива на нейния председател. Комисията създава и поддържа регистър на предоставените еднократни помощи за бюджетната година.

Чл.19. Постоянната комисията извършва проверка на подадените документи, като се съставя писмено становище за основателността на искането, съобразно изискванията на настоящия правилник. Когато към подаденото заявление липсват някои от изискуемите документи съгласно чл.9 и чл.10 от този правилник, лицето се уведомява писмено. В случай, че в 7-дневен срок от получаването на уведомлението лицето не предостави липсващите документи, комисията излиза със становище за отказ за отпускане на еднократната финансова помощ.

В хода на своята работа комисията извършва служебна проверка в общината и при необходимост се изисква информация от териториалните структури на Национална агенция за приходите, Дирекция „Бюро по труда“, Дирекция „Социално подпомагане“ и др.

Чл.20. По реда на този правилник заявленията за отпускане на материална помощ (дърва за огрев) не се разглеждат от постоянната комисия по чл.2, а се разглеждат от длъжностни лица от Общинска администрация – Пирдоп за проверка на декларираните данни. Когато към подаденото заявление липсват някои от изискуемите документи съгласно чл.15 от този правилник, лицето се уведомява писмено. В случай, че в 7-дневен срок от получаването на уведомлението лицето не предостави липсващите документи, получава отказ за отпускане на материална помощ (дърва за огрев). В хода на своята работа комисията извършва служебна проверка в общината и при необходимост се изисква информация от териториалните структури на Национална агенция за приходите, Дирекция „Бюро по труда“, Дирекция „Социално подпомагане“ и др.

Чл. 21. В срок до три работни дни от провеждане на заседанието председателят на комисията изпраща преписката с мотивираното предложение до Кмета на община Пирдоп.

Чл.22. За отпускане на суми над 500 (петстотин) лева, Кметът на община Пирдоп изготвя докладна записка, която се входира до Председателя на Общински съвет - Пирдоп за взимане на  решение от Общински съвет - Пирдоп.

Чл.23. В срок до 30 работни дни, считано от влизане в сила на решението на Общински съвет – Пирдоп за предоставяне на еднократна финансова помощ, заявителят получава определената сума по банков път.

Чл.24. Председателят на Комисията, определена със Заповед на Кмета, уведомява писмено лицата, подали заявление, за всяко взето решение.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл.25. При доказана злоупотреба на лица, получили безплатна материална помощ (дърва за огрев) или при облекчени условия, се отнема правото по този правилник за 3 (три) години (без да се счита годината на нарушението).

Чл.26. Лицата, декларирали неверни данни, губят правото си да получават помощи по реда на този правилник за следващите три бюджетни години.

Чл.27. На лица, които не отговарят на посочените в правилника условия за отпускането на еднократна финансова помощ, такава се отпуска само след решение на Общински съвет - Пирдоп при изключително трудна за заявителя житейска ситуация, при която е невъзможно той сам, чрез труда си или чрез притежаваното от него имущество да посрещне съответната конкретна нужда.

Чл.28. По реда на този правилник не се отпуска еднократна финансова помощ, когато се касае за:

 1. Погасяване на комунални-битови задължения, банкови задължения, задължения към кредитни институции и др.;
 2. Погасяване на задължения за данъци, такси и вноски към осигурителните и здравни фондове;
 3. Погасяване на задължения за текущи ремонти, наеми и др.;
 4. При обявено бедствено положение на територията на община Пирдоп.

Чл.29. Не подлежи на подпомагане по този правилник за срок от 3 (три) години лице, което има влязло в сила неплатено наказателно постановление, издадено от Община Пирдоп.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Правилникът за реда, начина и условията за отпускане на еднократни финансови и материални помощи от Община Пирдоп влиза в сила от датата на приемането му и може да бъде променян по реда на приемането му.
 • 2. Настоящият Правилник отменя досега действащия Правилник за реда и начина за отпускане на финансови и материални помощи от Община Пирдоп, приет с Решение №13 от 28.02.2014 г. на ОбС – Пирдоп, изменен и допълнен с Решение №18 от 25.02.2016 г. на ОбС – Пирдоп, изменен и допълнен с Решение №27 от Протокол №3 от заседание на ОбС – Пирдоп, проведено на 31.03.2016 г., Решение №92/29.06.2017 г. и Решение №1 по Протокол №1 от 25.01.2018 г. и №29/31.03.2022г, изменен и допълнен с Решение №29/31.03.2022г. на ОбС – Пирдоп.
 • 3. Този Правилник е приет на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА с решение №54, Протокол №3/28.03.2024г.

Приложения:

Приложение №1 - Заявление-декларация за отпускане на финансова помощ за новородено

Приложение №2 - Заявление-декларация за отпускане на финансова помощ

Приложение №3 - Заявление-декларация за отпускане на материална помощ - дърва за огрев

Приложение №4 - Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни