Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл.2. Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл.3. (1) Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.

(2) Общинският съвет e колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, отговорност и гражданско участие.

Чл.4.(1) Общинският съвет се състои от 13 съветници и заседава в сградата на читалище "Напредък" град Пирдоп, в последния четвъртък от месеца от 17.30 часа.

(2) Два пъти в годината редовно заседание на общинския съвет се провежда в кметство Душанци, в залата на Народно читалище ”Светлина”

(3) ( Изменена с Решение № 4 по Протокол № 1 / 27.01.2022г.)

Нова (3). „Заседание може да се проведе и на друго място на територията на общината по предложение на Председателя на Общинския съвет, съгласувано с председателите на Постоянните комисии.“

(4) По изключение, с решение на общинския съвет, заседание може да се проведе и извън територията на общината.

Чл.5. (1) Общинският съвет на основание чл.27, ал.4 от ЗМСМА с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците:

1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;

2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината;

3. избира и освобождава председателя на общинския съвет;

4. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му;

5. определя размера на местните данъци и такси и цените на услуги;

6. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кмета на кметство Душанци;

7. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в техните органи;

8. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, за поемане на общински дълг чрез договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;

9. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;

10. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;

11. взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на общинския съвет при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече от три месеца.

(2) Общинският съвет на основание чл.27, ал.3 от ЗМСМА с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници:

1. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;

2. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;

3. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;

4. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;

5. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;

6. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина,както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;

7. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курортни местности и други обекти с общинско значение;

8. обсъжда и приема решения по предложения на кмета на кметство Душанци по въпроси от своята компетентност;

9. одобрява символ и печат на общината;

10. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани или отнема същото;

11. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове;

12. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител.

(3) Общинският съвет може да избере обществен посредник с мнозинство от 9 общински съветници.

(4) В случаите по ал.3 общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на обществения посредник с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

(5) В изпълнение на своите правомощия общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

Глава втора
КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.6. (1) Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.

(2) На първото заседание общинските съветници, кметът на общината и кметът на кметство Душанци полагат предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Община Пирдоп и да работя за тяхното благоденствие", което се удостоверява, като всеки подписва клетвена декларация.

(3) Клетвената декларация на всеки общински съветник, кмета на община Пирдоп и кмета на кметство Душанци се съхранява в архива на общинския съвет.

(4) /Отм. с Решение №39 по Протокол №5 от 26.04.2018 г., в сила от 18.05.2018 г./

Чл.7. Първото заседание на общинския съвет се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избиране на председател на общинския съвет.

Чл.8. Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на общинския съвет.

Чл.9. На първото си заседание общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на общинския съвет.

Чл.10. (1) За произвеждането на тайно гласуване по чл.9 се избира комисия.

(2) Комисията утвърждава образец на бюлетина.

Чл.11. Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в общинския съвет, могат да издигат кандидатури за председател.

Чл.12. (1) Изборът на председател се извършва с бюлетини по утвърдения образец с имената на издигнатите кандидати.

(2) Всеки съветник гласува, като поставя в бюлетината отметка пред името на предпочитания от него кандидат и пуска бюлетината в изборната урна.

(3) Гласът е действителен, ако е поставена само една отметка пред името на съответния кандидат.

(4) Недействителни са гласовете от бюлетините, когато:

1.  е поставена бюлетина с отметка на повече от един от кандидатите.

2. бюлетината не е по установения образец;

3. няма поставена отметка пред името на нито един от кандидатите.

(5) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой на съветниците. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало.

Чл.13. (1) Общинският съвет може да избира един заместник-председател, по предложение на отделните групи общински съветници.

(2) Заместник-председателя на общинския съвет се избира с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници.

Чл.14. (1) Пълномощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

1. подаване на оставка;

2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца.

3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по ЗПКОНПИ.

(2) В случаите по ал.1, т.1, прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет.

(3) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет, нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката или приемане на решението, или на следващото заседание.

Чл. 14А (1) Пълномощията на заместник-председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно:

1. при подаване на оставка;

2.при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като заместник-председател за повече от три месеца;

(2) В случаите по ал.1, т.2  решението на общинския съвет се взема с явно гласуване с мнозинство, повече от половината от присъстващите общински съветници.

Чл.15. При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от заместник-председателя, а ако няма избран такъв от най-възрастния съветник.

Глава трета
РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.16. (1) Председателят на общинския съвет:

1. свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им;

2. координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;

3. провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани (сам или съвместно със заместник-председателя съгласно предварително обявено приемно време.

4. подпомага съветниците в тяхната дейност;

5. представлява общинския съвет пред външни лица и организации;

6. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове;

7. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;

8. удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;

9. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас, гражданите и медиите;

10. следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет;

11. нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в местния печат и на официалната Интернет страница на общината;

12. следи за спазване на този правилник;

13. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник;

14. нова (Изменена с Решение № 4 по Протокол № 1 / 27.01.2022г.)

Определя проект за дневен ред на заседанията, съгласно приетия план за работа на общинския съвет;

15.(1) Отменена с Решение № 39 по Протокол №5/ 26.04.2018г. , в сила от 18.05.2018г.

т. 15 (нова) ( Изменена с Решение № 4 по Протокол № 1 / 27.01.2022г.)

Предлага състав на делегации за международни контакти, след съгласуване с председателите на политически групи.“

16. (1) Изготвя и внася за разглеждане две пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии, който се разглежда на открито заседание и се разгласява на населението на общината по реда на чл.103 от този Правилник.

(2) При участие на председателя на общинския съвет в разискванията по даден проект за решение, заседанието се ръководи от заместник-председателя, до гласуването на проекта или прекратяване на обсъждането.

(3) Председателят на общинския съвет, за времето на отсъствието си, се замества от заместник-председателя.

чл.16А ал.1. Нов /Приета с Решение № 4 по Протокол № 1 / 27.01.2022г            
Председателят на общинския съвет се подпомага от Председателски съвет, който е консултативен орган и се състои от заместник-председателя на общинския съвет  и от председателите на политически групи.

ал 2. /Приета с Решение № 4 по Протокол № 1 / 27.01.2022г  Председателски съвет се свиква от Председателя на общинския съвет за  консултации по програмата и дневния ред на заседанията на общинския съвет, както и по други въпроси от дейността на съвета.

Чл.17. Председателят на общинския съвет получава възнаграждение, което се определя от общинския съвет, а необходимите средства се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет.

Чл.18. Заместник-председателят на общинския съвет:

1. /Приета с Решение № 4 по Протокол № 1/ 27.01.2022г /Подпомага Председателя на Общинския съвет при упражняването на неговите функции и правомощия“

2. подписва подробните протоколи от заседанията на общинския съвет;

3. участва в срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, общински организации и граждани съвместно с председателя на общинския съвет;

4.изпълнява задълженията си  без да получава допълнително възнаграждение като такъв.

Чл.19. Председателският съвет подпомага дейността на председателя на общинския съвет, като:

т.1 Отменена с Решение № 4 по Протокол № 1 / 27.01.2022г разработва проект за дневен ред на заседанията, съгласно приетия план за работа на общинския съвет;

2. Отменена с Решение № 4 по Протокол № 1 / 27.01.2022г провежда политически консултации във връзка с дейността на общинския съвет;

3. Отменена с Решение № 4 по Протокол № 1 / 27.01.2022г предлага състав на делегации за международни контакти;

4. Отменена с Решение № 4 по Протокол № 1 / 27.01.2022г. разглежда постъпили сигнали, жалби и предложения от граждани по обществено значими въпроси на общината.

5. Отменена с Решение № 4 по Протокол № 1 / 27.01.2022г упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет и представя два пъти годишно отчет за тази дейност;

Чл.20. Председателският съвет се формира от:

т.1. Отменена с Решение № 4 по Протокол № 1 / 27.01.2022г председателя на общинския съвет,

т.2. Отменена с Решение № 4 по Протокол № 1 / 27.01.2022г. заместник-председателя на съвета,

т.3. Отменена с Решение № 4 по Протокол № 1 / 27.01.2022г  3. председателите на групи общински съветници.

Глава четвърта
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 Чл.21. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

Чл.22. (1) Общинският съветник има право:

1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;

2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решение.

3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;

4. да отправя питания към кмета, който следва да отговори писмено или устно най-късно на следващото заседание на общинския съвет;

5. да получава от държавни органи, службите на общинската администрация, стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;

6. да ползва неплатен служебен отпуск за времето, през което изпълнява задълженията си на съветник;

7. да получава възнаграждение за изпълнение на задълженията си като общински съветник 8. да получава пътни и други разноски във връзка с работата му в съвета.

(2) Размерът на възнаграждението на общинския съветник се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник в Общински съвет – Пирдоп не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец на годината.

1. За отсъствие от заседание на Общински съвет общинският съветник получава санкция в размер на 70 на сто от начисленото възнаграждение.

2. За отсъствие от заседание на комисия на Общински съвет общинският съветник получава санкция, както следва:

2.1. При участие на общинския съветник в една комисия- санкция в размер на 30 на сто от начисленото възнаграждение;

2.2. При участие на общинския съветник в две комисии – санкция в размер на 15 на сто от начисленото възнаграждение за всяка комисия;

2.3. При участие на общинския съветник в три комисии- санкция в размер на 10 на сто от начисленото възнаграждение за всяка комисия.

3. Възнаграждението по ал.2 не включва възнаграждението, което общинските съветници могат да получават за участието си в специализирани органи на общински съвет.

(3) Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет.

Чл.23. Общинският съветник е длъжен:

1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, в които е избран и да участва в решаването на разглежданите въпроси;

2. да провежда срещи с гражданите и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет;

3. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление;

4. да се подписва в присъствената книга на всяко заседание на общинския съвет и на неговите комисии;

5. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;

6. да спазва установения ред по време на заседанията на общинския съвет и неговите комисии.

Чл.24. (1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

1. при поставяне под запрещение;

2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

3. при подаване на оставка пред общинския съвет. В тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на Общинската избирателна комисия;

4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник-областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;

5. когато, без да е уведомил писмено  или на официалната ел. поща на ОбС-Пирдоп председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината;

6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от шест месеца;

7. при смърт;

8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината;

9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава-членка на Европейския съюз;

10. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по ЗПКОНПИ.

11. при установяване на неизбираемост.

(2) Решенията за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник се вземат по ред, регламентиран в ЗМСМА.

Чл.25. Общинският съветник се легитимира чрез служебна карта, издадена по образец, утвърден от председателя на ОбС.

Глава пета
ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. 
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ. ЕТИЧНИ ПРАВИЛА.

Чл.26. Общинският съветник по време на заседание няма право:

1. да прекъсва изказващия се;

2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;

3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;

4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.

Чл.27. (1) Общинският съветник, не може да участва при вземане на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.

(2) Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинският съветник е длъжен сам, преди общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването.

(3) Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1.

(4) При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, спорните обстоятелства се отнасят до постоянната комисия по ЗПКОНПИ към общинския съвет.

Чл.28. (1) Общинският съветник не може да използва положението си на съветник в лична изгода. Той не може да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред общинския съвет и неговите комисии, освен ако това не е в обществен интерес.

(2) Общинският съветник не може да използва общинско имущество за лична изгода.

Чл.29. Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да набави за себе си имотна облага или да причини другиму имотна или морална вреда.

Чл.30. Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои незаконни действия.

Чл.31. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на местната общност.

Чл.32. Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие.

Чл.33. Председателят на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:

1. напомняне;

2. забележка;

3.отнемане на думата;

4. отстраняване от заседание.

Чл.34. Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

Чл.35. (1) Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

Чл.36. Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:

1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл.33, т.1 и 2 от правилника дисциплинарни мерки;

2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

Чл.37 отпада

Чл.38. (1) Дисциплинарните наказания се отразяват в протокола на съответното заседание.

Глава шеста
ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Чл.39. (1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа. Всеки общински съветник може да участва само в една група.

(2) Всяка група се състои най-малко от 2 общински съветници.

Чл.40. (1) Всяка група общински съветници представя на председателя на общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.

(2) Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър при председателя на общинския съвет.

(3) Председателят на общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същият ред се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.

(4) Името на група не може да повтаря име на група, която вече е регистрирана по съответния ред в специалния регистър при председателя на общинския съвет.

Чл.41. (1) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и до председателя на общински съвет.

Глава седма
КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.42. Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира и освобождава техния председател, заместник председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с обикновено мнозинство от общия брой на съветниците.

Чл.43. (1) Постоянните комисии на общинския съвет са:

1. Комисия по икономика, общинска собственост и инвестиционна политика;

2. Комисия по териториално устройство, строителство, екология, земеделие и гори;

3. Комисия по здравеопазване, социална политика, образование и вероизповедания;

4. Комисия по обществен ред, култура, младежта, спорт и туризъм;

5. Комисия по Закона за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

(2) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, състава и ръководствата на постоянните комисии.

(3) Общинския съвет определя броя на общинските съветници, участващи в комисия.

(4) Състава на комисията се определя на квотен принцип.

Чл.44. (1) Постоянните комисии по чл.42, ал.1, т.1, 2, 3 и 4 имат за задача:

1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

(2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общински съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.

Чл.45. Всеки общински съветник е длъжен да бъде член на поне една постоянна комисия, но не повече от три.

Чл.46. (1) Председател на постоянна комисия се освобождава при подаване на оставка,като прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.

(2) Председател на постоянна комисия се освобождава с решение на общинския съвет по предложение на една трета от членовете на комисията или на председателя на съвета при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения.

Чл.47. (1) Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи.

Чл.48. (1) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател или зам.-председател в отсъствието на председателя, по искане най-малко на една трета от членовете, или от председателя на общинския съвет.

(2) Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й за насроченото заседание не по-късно от 2 дни преди деня на провеждане на заседанието чрез звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА. Уведомяването може да стане по телефон, факс или електронна поща.

(3) Преди заседанието председателят на комисията информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява предложението за дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината и на официалната Интернет страница на общината.

Чл.49. (1) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове.

(2) По предложение на председателя, постоянната комисия определя дневния ред и продължителността на заседанието си.

(3) Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира проектите за предложения и препоръки.

(4) Постоянната комисия приема предложения и препоръки с мнозинство повече от половината от присъстващите, с явно гласуване.

Чл.50. (1) Предложения и проекти за решения от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии, само ако са внесени от кмета на общината.

(2) При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси, разпределени за разглеждане от постоянната комисия, вносителят или негов представител присъства на заседанието.

(3 ) Ако предложение, включено в дневния ред на комисията, не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена да вземе становище по нея.

Чл.51. (1) Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по изключение отделни заседания да бъдат закрити.

(2) Председателят на комисия е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и медии.

(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

(4)  Гражданите имат право да правят предложения по проектите за решение, както и да се изказват по разглежданите въпроси, след като са приключили изказванията на общинските съветници по време на заседания на постоянните комисии.

(5) Всеки гражданин има право да се изкаже в рамките на пет минути по даден въпрос.

Чл.52. Комисиите могат да провеждат изнесени заседания в отделен район или населено място на общината по обществено значими въпроси, засягащи интересите на гражданите на съответния район или населено място.

Чл.53. (1) Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кмета на общината, кмета на кметство Душанци и експерти от общината, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.

(2) Председателят на комисията може да кани на заседание представители на държавни институции и ведомства и други заинтересовани страни, ако се разискват въпроси от тяхната компетентност или се засягат техни права и интереси.

(3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

Чл.54. (1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички приети становища. Протоколът се води от служител от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.

(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и   от служителя от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА..

Чл.55. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания по изключение, когато се разглеждат общи за две или повече комисии въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите на комисия.

(2) При съвместни заседания всяка комисия гласува свое становище, което представя на председателя на общинския съвет.

Чл.56. Становище на постоянна комисия се докладва на заседание на общинския съвет от председателя на постоянната комисия или от определен от него член.

Чл.57. (1) Временна комисия се образува по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

(2) Правилата за работа на постоянна комисия се прилагат и за временната комисия.

(3) Временната комисия изготвя и представя отчет за резултатите от дейността си пред общинския съвет.

(4) Общинският съвет с решение прекратява дейността на временната комисия.

Чл.58. (1) При необходимост в работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти, по предварително определени от общинския съвет критерии и условия.

(2) В случаите когато е необходимо, експертите и консултантите по ал.1 могат да получават възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя с решение на общинския съвет и се изплаща въз основа  на договор, подписан от кмета на общината. Средствата се осигуряват от общинския бюджет, в рамките на бюджета та общинския съвет.

Глава осма
ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.59. Общинският съвет, по предложение на председателя на съвета и след консултации с групите общински съветници, приема стратегия и програма с приоритетите на общината за срока на мандата си.

Чл.60. (1) Изменена  с Решение № 4 по Протокол № 1 / 27.01.2022г :

Нова „Заседанията на общинския съвет се провеждат най-малко шест пъти в годината, последния четвъртък от месеца от 17.30 часа, а по изключение и на друга дата, по предложение на Председателя на Общинския съвет, съгласувано с председателите на Постоянните комисии.“

(2) Времето на едно заседание е до 3 часа, на всеки 70 минути се определя 15 минути почивка.

(3) Общинският съвет с решение може да удължи времето на заседанието до 1 час.

Чл.61. (1) Когато важни обстоятелства налагат да се промени датата на заседанието, председателят на общинския съвет определя нова дата и уведомява съветниците чрез звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.

(2) Най-малко 3 дни преди заседанието председателят на общинския съвет информира обществеността за предстоящите заседания, като обявява дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанията на предварително определените за това места в общината, чрез местните печатни или електронни медии и на официалната интернет страница на общината. Материалите по дневния ред на заседанието се обявяват в същия срок  сканирани на официалната интернет страница  на общината, съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни.

Чл.62.(1) Изменена с Решение № 4 по Протокол № 1 / 27.01.2022г 

В изпълнение на приетите планове председателят на общинския съвет, определя проект за дневен ред най-малко 7 дни преди датата на заседанието но общинския съвет.

(2) В дневния ред могат да бъдат включени само материали, по които са приети становища на комисиите на общинския съвет.

(3) При определяне на дневния ред за всяко заседание на общинския съвет председателят на съвета включва първа точка "изказвания, питания, становища и предложения на граждани" и определя време за тази точка не повече от 30 минути за едно заседание или до изчерпване на питанията.

(4) (Отменена с Решение № 4 по Протокол № 1 / 27.01.2022г.:  Председателският съвет разглежда по реда на постъпването им в деловодството на общината исканията по предходната алинея и включва в проекта за дневния ред онези от тях, които са по обществено значими въпроси.

(5) Питанията, предложенията и становищата на гражданите, които не са по обществено значими въпроси се връщат на подателя им от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА в 30-дневен срок.

Чл.63. (1) Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл.62, ал.1, ако се регистрират при звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА предхождащия заседанието ден.

(2) По неотложни въпроси Общинския съвет може по изключение да провежда извънредно заседание

(3) Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред или провеждане на извънредно заседание, може да бъде:

1. настъпването на непредвидими обстоятелства - природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение;

2. спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената процедура.

(4) Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския съвет.

Чл.64. (1) Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Уведомяването на общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и осигуряването на материалите за него се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, в 5-дневен срок преди неговото провеждане. Материалите се осигуряват за всеки общински съветник чрез изпращане по електронна поща.

(2) По изключение материали за съответното заседание могат да се предоставят на общинските съветници и в деня на неговото провеждане, преди неговото започване, съгласно чл.63 от този правилник.

(3) В случай, когато заседанието се свиква по искане на група общински съветници или от областния управител, уведомлението се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.

Чл.65. (1) Заседанията на общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на общинския съвет.

(2) При отсъствие на председателя на общинския съвет заседанията се откриват и ръководят от заместник-председателя или  от избран от общинския съвет общински съветник.

Чл.66. (1) Председателят на общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.

(2) Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.

(3) По преценка на председателя или по искане на група общински съветници проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.

(4) Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя.

Чл.67. (1) В началото на заседанието се гласува дневния ред.

(2) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на гласуване само ако са депозирани в писмен вид преди началото на заседанието по реда на този правилник.

(3) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.

Чл.68. (1) Заседанията на общинския съвет са открити.

(2) По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.

(3) Предложение за закрито заседание могат да правят всеки общински съветник или кмета на общината.

(4) Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.

(5) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично.

(6) (приета с решение № 137, Протокол №12/26.11.2020 г.)

1. При обявено извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, общинският съвет или неговите комисии да провеждат заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като  пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

2. За заседанията по ал. 6 се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.

3. В случаите, когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, общинският съвет или неговите комисии провеждат заседания от разстояние и приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

3.1. За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по т.1 и т.2, общинските съветници подписват декларация за ползване на  имейл.

3.2. При провеждане на заседания на ОбС –Пирдоп и постоянните комисии, чрез неприсъствено приемане на решения, на имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на заседанието на ОбС-Пирдоп и съответната постоянна комисия. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет - Пирдоп: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието ОбС-Пирдоп и  комисията. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието на ОбС-Пирдоп и постоянната комисия с взети неприсъствени решения. Съставените протоколи от заседание  на ОбС-Пирдоп и  постоянните комисии, се удостоверяват с подписа на председателя на ОбС-Пирдоп, председателите на постоянни комисии  и протоколиста.

4. Председателят на общинския съвет свиква заседанията и определя начина на провеждането им, като осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината на заседанията по ал. 6, освен ако общинският съвет реши отделно заседание да бъде закрито. За откритите заседания по ал.4 се прилагат разпоредбите на чл. 28, ал.3 от ЗМСМА.

5. Обстоятелствата по т.1 и т.3 се отразяват в протокола от заседанието.

Чл.69. (1) Гражданите имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет.

(2) Председателят на общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и на медиите.

(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

(4) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от заседанието.

Чл.70. (1) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на общинските съветници.

(2) Общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя.

(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.

(4) Председателят съставя списък на желаещите за изказвания и определя реда на изказващите се в зависимост от поредността на заявките.

(5) Председателят дава думата на председателите на групите общински съветници, а при тяхно отсъствие на заместниците им или на определен от тях съветник, когато я поискат в рамките на дискусиите по въпроси от дневния ред.

(6) Веднъж на заседание председателят дава думата на председателите на групите общински съветници или на техни заместници, ако я поискат, извън въпросите от дневния ред. Изказванията са до 3 минути. Такова право имат и съветниците, които не членуват в група.

Чл.71. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за:

1. прекратяване на заседанието;

2. отлагане на заседанието;

3. прекратяване на разискванията;

4. отлагане на разискванията;

5. отлагане на гласуването.

(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 1 минута, без да се засяга същността на главния въпрос.

Чл.72. Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.

Чл.73. (1) Всеки общински съветник може да се изказва по един път по точка от дневния ред като продължителността на изказването не може да превишава 10 минути.

(2) Председателят отнема думата на общински съветник, който превиши определеното по предходната алинея време за изказване, след като го предупреди за това.

Чл.74. (1) Общинският съветник има право на реплика.

(2) Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 3 минути.

(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 2 реплики

(4) Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор (дуплика) с времетраене до 2 минути след приключване на репликите.

Чл.75. (1) Общинският съветник има право на лично обяснение до 5 минути, когато в изказване на заседание е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави след гласуването по съответната точка и евентуалните обяснения на отрицателен вот.

(2) Общинският съветник има право след гласуването на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на 2 минути след гласуването.

(3) Правото на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказал.

(4) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на 2 общински съветници.

(5) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.

Чл.76. След като списъкът на изказващите се е изчерпал, председателят обявява разискванията за приключени.

Чл.77. Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.

Чл.78. (1) Кметът на общината и кметът на кметство Душанци имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет.

(2) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване в рамките на 10 мин. на кмета на общината по негово искане.

(3) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кмета на кметство Душанци и по негово искане при обсъждане на въпроси, отнасящи се до кметство Душанци.

Чл.79. (1) Гражданите могат преди гласуването на решението да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес.

(2) Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на 5 минути.

Чл.80. (1) На питанията на граждани, включени в дневния ред се отговаря устно на същото заседание, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор.

(2) По изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или проучвания, отговорът се отлага за следващото заседание.

(3) Председателят на общинския съвет определя кой да отговори в зависимост от характера и съдържанието на поставения въпрос.

Чл.81. (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на съвета или когато важни причини налагат, председателят на общинския съвет може да прекъсне заседанието за определено време.

(2) Всяка група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 20 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано

Чл.82. (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на общинския съвет по предложение на председателя на общинския съвет или на група общински съветници.

(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

Чл.83. (1) Гласуването е лично. Гласува се "за", "против" и "въздържал се". Гласуването се извършва явно, освен в определените от закона случаи. По предложение на група съветници общинският съвет може да реши отделно гласуване да бъде тайно.

(2) Явно гласуване се извършва чрез:

1. вдигане на ръка,

2. ставане от място при поименно извикване по азбучен ред и отговаряне с "да", "не", "въздържал се",

3. или саморъчно подписване.

(3) Тайното гласуване се извършва с бюлетини по утвърден образец.

Чл.84. Предложение за гласуване по чл.83, ал.2, т.2 и т.3 или за тайно гласуване може да бъде направено от всеки общински съветник. Предложението се поставя на гласуване без разисквания. Изслушва се по един общински съветник от група, която не е съгласна с направеното предложение.

Чл.85. От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.

Чл.86. (1) Гласуването се извършва по следния ред:

1. предложения за отлагане на следващо заседание;

2. предложения за отхвърляне;

3. предложения за заместване;

4. предложения за поправки;

5. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;

6. предложения за допълнения;

7. основното предложение.

(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл.87. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон е предвидено друго. Ако има повече от две предложения, за прието се счита предложението получило най-много гласове.

Чл.88. (1) Председателят на общинския съвет обявява резултата от гласуването веднага.

(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят на общинския съвет разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

Чл.89. (1) За заседанието на общинския съвет се води подробен протокол. Протоколът се води от секретар, който е служител в звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА и се подписва от него и от председателя на общинския съвет, а в негово отсъствие от зам.-председателя.

(2) Към протокола се прилагат материалите по дневния ред, писмените становища на комисиите, декларации, питанията на гражданите и общинските съветници и отговорите към тях.

Чл.90. Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето на грешки в 7-дневен срок от изготвянето му. Възникналите спорове се решават от общинския съвет на следващото заседание.

Чл.91. Поправки на явни фактически грешки в приети актове се извършват след мотивирано писмено искане на общински съветник по нареждане на председателя на общинския съвет, след консултации с вносителя и докладчика и се обявяват пред общинския съвет на следващото заседание. 

Глава девета
ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ
И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.92. (1) Проекти, докладни записки, становища, изложения, предложения и други се внасят в деловодството на общинския съвет в срок не по-малко от 8 работни дни преди датата на заседанието на общинския съвет.

(2) В мотивите вносителят дава становище по очакваните последици от прилагането на проекта и за необходимите разходи за неговото изпълнение.

(3) Когато вносителят е общински съветник или група общински съветници, предложението се изпраща на кмета на общината за становище по предложения проект за решение.

Чл.93. (1) Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии.

(2) Председателят на общинския съвет определя водеща постоянна комисия за всеки проект за решение, когато се налага обсъждане в повече комисии.

(3) Възражения по разпределението на проектите за решения могат да правят председателите на комисии пред председателя на съвета в двудневен срок от уведомяването им. Той се произнася по направените възражения в същия срок.

Чл.94. (1) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения не по-рано от 2 дни от предоставянето им на членовете на съответната комисия. Те представят на председателя на общинския съвет, на председателя на водещата комисия и на вносителя на проекта за решение мотивирано становище.

(2) Становищата по проектите за решения се предоставят на общинския съвет от водещите комисии не по-късно от 3 дни от тяхното внасяне.

(3) Водещата комисия се произнася със становище, с което предлага приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект. Проектът за решение се разглежда и подлага на гласуване независимо от становището на водещата комисия и при неизпълнение на условията по ал.1.

Чл.95. (1) Проектите за решения заедно с редакционните поправки, изменения и допълнения, с мотивите към тях и със становището на водещата комисия, се предоставят на общинските съветници по реда на чл.64, ал.1 от този правилник. А в случаите на чл.63, ал.1 и   чл.64, ал.2 от този правилник - не по-късно от началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани.

(2) Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като общинският съвет изслуша становището на водещата комисия, становището на вносителя и становищата на други комисии, на които той е бил разпределен.

Чл.96. Вносителят на проекта за решение може да го оттегли по всяко време на заседанието до гласуването му.

Чл.97. Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати приетите от общинския съвет решения до кмета на общината и областния управител в 7-дневен срок от приемането им, освен ако в закон не е предвидено друго.

Чл.98. (1) Председателят на общинския съвет съобщава на следващото заседание на общинския съвет за оспорване на решение на общинския съвет от кмета на общината в случаите, посочени в чл.45, ал.5 от ЗМСМА.

(2) Председателят на общинския съвет докладва пред общинските съветници акта на кмета и мотивите към него.

(3) отменена с Решение № 85 по Протокол № 10/ 30.08.2018 , в сила от 20.09.2018г.

(4) Оспорваното решение се приема повторно с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници. Ако са оспорени само отделни текстове от акта на общинския съвет се гласуват само текстовете, които са оспорени.

Чл.99. (1) Общинският съвет може да организира публични обсъждания на проекти за решения от значим обществен интерес за местната общност. Целта на обсъждането е гражданите на общината и другите заинтересовани лица да дадат становища и предложения по проекти за решения.

(2) Общинският съвет с мнозинство повече от половината общински съветници приема решения за организиране на публични обсъждания, с което определя: предмета, формите, датата, мястото, продължителността и процедурните правила за обсъждането.

(3) Председателят на общинския съвет, чрез звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА уведомява заинтересованите лица и оповестява чрез местните печатни и електронни медии или Интернет решението по ал. 2 най-малко 7 дни преди датата на обсъждането.

(4) За постъпилите становища и предложения от заинтересованите лица или гражданите се съставя протокол, който се внася за разглеждане в общински съвет заедно с проекта за решение и становищата на постоянните комисии.

Чл.100. Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общински съветници и групи общински съветници.

Чл.101. (1) Проектът за общинския бюджет се внася от кмета на общината и се разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е комисията, отговаряща за икономика и бюджет.

(2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от съвета. Комисиите са длъжни да се произнесат в срок от 7 дни от разпределянето му.

Чл.102. (1) Текстът на нормативните актове на общинския съвет (наредбите), както и приемането им по надлежният ред се удостоверява с подпис от председателя на общинския съвет.

(2) Удостовереният нормативен акт по реда на ал.1 е оригинал и се съхранява в архива на общинския съвет.

(3) Препис от оригинала се издава с разрешение на председателя на общинския съвет и се заверява от него.

Чл.103. (1) Всички актове на общинския съвет, влезли в сила, се довеждат до знанието на местната общност чрез:

1.Чрез публикуване на интернет страница на община Пирдоп. Решенията на ОбС-Пирдоп се публикуват заедно с резултата от гласуването. При поименно гласуване се обявява и вота на всеки един от съветниците.

2. Пряко ползване в сградата на общината, при условията на чл.22, ал.3 от ЗМСМА.

(2) Заседанията на ОбС- Пирдоп се заснемат и излъчват по местния телевизионен канал – най- малко две излъчвания на заседание. Средствата се осигуряват от предвидените в бюджета средства на ОбС- Пирдоп.

(3) Всички питания от общински съветници, отправени в писмен вид, както и отговорите към тях се оповестяват чрез публикуване на официалната интернет страница на община Пирдоп в раздел Общински съвет.

(4).Техническото изпълнение се осигурява от секретаря на общината, а контролът по изпълнението се осъществява от председателя на общинския съвет. 

Глава десета
КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.104. (1) Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет.

(2) Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания.

Чл.105. Общинският съветник може да отправя питания писмено и устно. Писмената форма се подписва от общинския съветник и се завежда в деловодството на ОбС не по-късно от 24 часа от началото на заседанието. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки.

Чл.106. (1) Кметът отговаря на питането на следващото заседание, освен ако общинският съвет реши друго. Отговорът може да бъде устен и/или писмен. Отговорът трябва да бъде писмен, когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично желание за това.

(2) Кметът може да поиска удължаване на срока за отговор на питането, но не повече от едно заседание.

Чл.107. (1) Председателят на общинския съвет обявява постъпилите писма и питания в началото на всяко заседание.

(2) Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати на кмета питането незабавно след постъпването му. Той е длъжен да го уведоми и за деня и часа на заседанието, на което трябва да отговори.

(3) Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието.

Чл.108. Общинският съветник може писмено да оттегли питането си преди получаването на отговор, за което председателят на общинския съвет уведомява кмета на общината и съобщава в началото на заседанието.

Чл.109. (1) Вносителят може да представи питането си в рамките на 5 минути, а кметът да отговори - в рамките на 10 минути.

(2) В отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики. Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на 2 минути да постави два допълнителни, уточняващи въпроса, на които кметът следва да отговори в рамките на 2 минути, след което общинският съветник в рамките на 1 минута може да изрази своето отношение към отговора.

Чл.110. (1) При писмен отговор на питане, председателят съобщава за това в началото на заседанието и връчва екземпляр от него на съветника, който е отправил питането.

(2) Питането, заедно с писмения отговор, се прилагат към протокола.

Чл.111. Питанията се задават по реда на тяхното постъпване. След всяко питане се изслушва отговора на кмета.

Чл.112. (1) Общински съветник не може да зададе питане, на което вече е отговорено.

(2) В случаите, когато питанията не съответстват на изискванията на правилника, председателят уведомява общинския съветник да отстрани в тридневен срок несъответствията.

Чл.113. Общинският съвет провежда обсъждане на 6-месечен отчет за изпълнение на бюджета.

Чл.114. (1) Общинският съвет отменя актове на кмета на общината, когато установи, че те са издадени в нарушение на негови решения по чл.21 от ЗМСМА.

(2) Актовете по ал.1 се разпределят от председателя на съвета на съответната комисия, която е била водеща при приемането на акта за становище.

(3) /Отм. с Решение №39 по Протокол №5 от 26.04.2018г., в сила от 18.05.2018г./

(4) /Отм. с Решение №39 по Протокол №5 от 26.04.2018г., в сила от 18.05.2018г./

Чл.115. Председателят на общинския съвет обявява на заседание на съвета предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на общината и на кмета на кметство Душанци когато са налице обстоятелствата по чл.42 ал.1 т.т.1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от ЗМСМА. Прекратяването на пълномощията в този случай не подлежи на гласуване. 

Глава единадесета
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.116. (1) Кметът на общината и кметът на кметство Душанци могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник.

(2) Кметът на общината подписва и внася в общинския съвет проекти на решения за разглеждане в заседанията на комисиите или на съвета.

Чл.117. Кметът на общината организира изпълнението на решенията на общинския съвет чрез кмета на кметство Душанци и общинската администрация и се отчита за това на всеки 6 месеца.

Чл.118. (1) Кметът на общината определя длъжностни лица от общинската администрация и подходящо помещение в сградата на общината за съхраняване копията на актовете на общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и за осигуряване достъп на гражданите до тях в рамките на работното време.

(2) На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в наредба на общинския съвет.

Чл.119. Секретарят на общината следи за изготвянето и обнародването на актовете на общината и за довеждането им да знанието на населението.

Чл.120. (1) Кметът на общината уведомява писмено общинския съвет за времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицето, което ще го замества през времето на отсъствието му.

(2) Председателят на общинския съвет уведомява писмено кмета на общината за времето на отсъствие, както и за лицето, което ще го замества.

Чл.121. (1) Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кмета на с. Душанци в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.

(2) Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по трудово правоотношение по отношение на лицата по ал.1, които не са от изключителна компетентност на други органи.

Чл.122. (1) Общинският съвет одобрява структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

Чл.123. (1) Общинският съвет няма администрация със собствен щат. Дейността на общинския съвет се подпомага и осигурява от общинската администрация.

(2) Кметът на общината осигурява експертното и организационно обслужване на общинския съвет, като определя в устройствения правилник на общинската администрация задълженията на нейните служители. Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на общината.

Чл.124. (1) В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено за подпомагане и осигуряване на работата на общинския съвет и на неговите комисии.

(2) Служителите в звеното по ал.1 се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

Чл.125. Звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА:

1. осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии;

2. осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и уведомяването за заседания на съвета и неговите комисии;

3. осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актовете на общинския съвет и становищата на комисиите;

4. осигурява спазването на реда по време на заседанията, записванията за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от гласуването;

5. изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинската администрация или възложени му от председателя на общинския съвет. 

Чл.125 Общинският съвет избира измежду състава си общински съветници, които да участват в комисиите по провеждане на търгове и конкурси на общината.

Глава дванадесета
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се издава на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

2. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила от 26.11.2015 г. и отменя Правилника по чл.21, ал.3 от ЗМСМА, утвърден с Решение №12 по Протокол №3/01.12.2011 г., на Общински съвет - Пирдоп.

3. Този Правилник е приет с Решение №7 от Протокол №4/24.11.2015 г. на Общински съвет – Пирдоп.

4. Правилникът е актуализиран с Решение №39 по Протокол №5 от 26.04.2018 г., в сила от 18.05.2018 г.

5. Правилникът е актуализиран с Решение №85 по Протокол №10 от 30.08.2018 г., в сила от 20.09.2018 г.

6. Правилникът е допълнен и актуализиран с Решение № 21,22,24, 25 и 26 по Протокол №2 от 27.02.2020 г., в сила от 27.02.2020 г.

7. Правилникът е допълнен с Решение №137 по Протокол №12 от 26.11.2020 г., в сила от 18.12.2020 г.

8.  Правилникът е допълнен с Решение № 4 по Протокол №1 от 27.01.2022 г., в сила от 18.12.2020 г.

9.Правилникът е допълнен с Решение №4 на Общински съвет – Пирдоп  по Протокол №1 от заседание на Общински съвет – Пирдоп проведено на 27.01.2022г.;

Attachments:
Download this file (Pravilnik_ObS_2022.pdf)Правилник на ОбС-Пирдоп[pravilnik_2022]237 kB