ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Доклад за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните от бюджета средства на НЧ „Напредък 1869” гр. Пирдоп за 2019 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община на Пирдоп

3. Докладна записка относно: Отчет за осъществените читалищната дейност на НЧ „Светлина 1910” с. Душанци за 2019 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Пирдоп и сметките за средства от Европейския съюз / ЕС/ към 31.12.2019 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Състоянието на общинския дълг към 31.12.20219 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Предложение за утвърждаване на средищни училища на територията на община Пирдоп за учебната 2020/2021 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Промяна на план-приема за учебната 2020/2021 г. на СУ „Саво Савов”.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

8. Докладна записка относно: Одобряване на Задание, съставено по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план в обхват план за застрояване по реда на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, за имот с идентификатор 24164.127.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Душанци, Община Пирдоп, одобрени със Заповед №РД-18-55/21.06.2016 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

9. Докладна записка относно: Одобряване на Задание, съставено по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план в обхват план за застрояване по реда на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, за имот с идентификатор 56407.140.366 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Пирдоп, одобрени със Заповед № РД-18-52/21.06.2016 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

10. Докладна записка относно: Определяне на общински обект от първостепенно значение „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в землището на гр.Пирдоп с ЕКТТЕ 56407, община Пирдоп”.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

11. Докладна записка относно: Отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

12. Докладна записка относно: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда – бикарник за отглеждане на животни, със застроена площ 200 кв.м. с идентификатор 56407.500.2086.1 по кадастрална карта, намираща се в поземлен имот с идентификатор 56407.500.2086 по кадастрална карта, находящ се в гр. Пирдоп на ул. Стоян хаджи Петров №18.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

13. Докладна записка относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, чрез публичен търг в кв.52А и 52Б.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

14. Докладна записка относно: Делегиране права за разпореждане с общинско имущество.
Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

15. Докладна записка относно: Идеен проект за оборудване на перално стопанство към „Пролет” ЕООД гр. Пирдоп.
Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

16. Докладна записка относно: Кандидатстване на Община Пирдоп с проектно предложение в рамките на Открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

17. Докладна записка относно: Определяне представители на Община Пирдоп в Асоциация Общински гори.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

18. Докладна записка относно: Упълномощаване на представител на Община Пирдоп за участие в Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Пирдоп”, АД насрочено за 03.08.2020 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 

24.07.2020 г.