ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения.
 1. Докладна записка относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето на община Пирдоп. pdf word
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп
 1. Докладна записка относно: Приемане на Правилник за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански проекти и инициативи“. pdf word
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп
 1. Докладна записка относно: Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост в Община Пирдоп през 2024 година. pdf word
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп
 1. Докладна записка относно: Одобряване на задание, изготвено по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда на чл. 124б от ЗУТ и разрешение за изработване на подбобен устройствен план в обхват план за застрояване по реда на чл. 124а от ЗУТ. pdf word
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп
 1. Докладна записка относно: Приемане на инвестиционно намерение на „УИЛНЕЛ КОМПАНИ“ ЕООД за изграждане за своя сметка разширение на водопроводната мрежа на гр. Пирдоп от крайна точка (заглушка), намираща се пред поземлен имот с идентификатор 56407.138.23 по КККР на гр. Пирдоп до поземлен имот с идентификатор 56407.138.46 по КККР на гр. Пирдоп попадаща изцяло в поземлен имот с идентификатор 56407.7.54 по КККР на гр. Пирдоп (публична общинска собственост). pdf word
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп
 1. Докладна записка относно: Промяна в характера на собствеността от публична в частна на поземлен имот общинска собственост. pdf word
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп
 1. Докладна записка относно: Премахване на гаражи общинска собственост находящи се в гр.Пирдоп, ул. Цар Освободител № 47. pdf word
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп
 1. Докладна записка относно: Присъждане на званието “Почетен знак на Община Пирдоп”. pdf word
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп
 1. Докладна записка относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2024 г. – 2028 г. за Софийски окръжен съд. pdf word
  Докл.: Кристина Петкова - Председател на ОбС-Пирдоп
 1. Докладна записка относно: Промяна в състава на временна комисия - т.2 от Решение №55/27.04.2023 год. на Общински съвет – Пирдоп. pdf word
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп
 1. Доклад записка относно: Повторно разглеждане на докладна записка, относно определяне представител на ОбС - Пирдоп за участие в постоянната комисия по разглеждане на постъпили заявления за отпускане на еднократна финансова помощ по Правилника за реда, начина и условията за отпускане на финансови и материални помощи от Община Пирдоп. pdf word
  Докл.: Кристина Петкова – Председател ОбС Пирдоп

23.05.2024 г.