ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Упълномощаване на представител на Община Пирдоп за участие в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-ПИРДОП“ АД, насрочено за 09.08.2023 г., а при липса на кворум на 23.08.2023 г.
Докл: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Възлагане управлението на „Медицински център I - Пирдоп” ЕООД гр. Пирдоп.
Докл: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на бюджета на община Пирдоп и сметките за средства от европейския съюз /ЕС/ към 31.12.2022 г.
Докл: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Състоянието на общинския дълг към 31.12.2022 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Допълнение на Решение №8 от 26.01.2023 г. на Общински съвет – Пирдоп.
Докл: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Промяна в характера на собствеността от публична в частна на поземлен имот общинска собственост.
Докл: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

8. Докладна записка относно: Отдаване под наем на терен в „градската градина” за поставяне на вендинг автомати за храни и топли студени безалкохолни напитки.
Докл: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

21.07.2023 г.