ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Покриване на задължения от „Медицински център I-Пирдоп” ЕООД към „Многопрофилна болница за активно лечение - Пирдоп”.
Докл.: Васил Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

3. Докладна записка относно: Безвъзмездно предоставяне за управление на имот - държавна собственост за трайно задоволяване на обществени потребности на Община Пирдоп по чл.15 от Закона за държавната собственост.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Одобряване на пазарна оценка за продажба на поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор 56407.500.4002 по КК и КР в гр. Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Продажба на общинско жилище с адрес ул. "Капитан Петко войвода" №4, бл. 22, ет. 2, ап.8 в гр. Пирдоп, Община Пирдоп, област Софийска.
Докл. Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Отдаване под наем на част от помещение в недвижим нежилищен имот частна общинска собственост, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24164.500.722.4.3 в с. Душанци.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

19.08.2022 г.