На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе  28.01.2021г. от 17.30ч. в ритуалната зала на Община Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно : Приемане бюджета на Община Пирдоп за 2021г.
Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно:  Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Пирдоп в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.
Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Информация, свързана с изготвяне на План за действие за общинските концесии.
Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Списък на общинските жилища - частна общинска собственост в гр. Пирдоп за 2021 година.
Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Списък на общинските гаражи в община Пирдоп за 2021г.
Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Откриване на социална услуга „Асистентска подкрепа”.
Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

8.Докладна записка относно: Кандидатстване пред ПУДООС с проект : „Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод за питейно- битово водоснабдяване на с.Душанци, община Пирдоп”.
Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

9. Докладна записка относно:  Подкрепа и съфинансиране на проектно предложение на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Пирдоп, Копривщица, Антон”.
Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

10. Докладна записка относно:Даване на съгласие за извършване на процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Пирдоп, одобрени със Заповед № РД-18-52/21.06.2016г. за поземлен имот с идентификатор 56407.48.14, местност „Лътя“ – публична общинска собственост и възлагане на Кмета на Община Пирдоп за провеждане на процедурата.
Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

11. Докладна записка относно:Отмяна на Решение № 92/30.07.2020г. на ОбС-Пирдоп.
Докл.:М. Бръмбева - Съветник в ОбС-Пирдоп

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП
В. Кафеджиев

Заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Пирдоп ще бъдат проведени 25.01.2021 г. в заседателната зала  на ОбА-Пирдоп, както следва:

11.00ч. - ПК ИОСИП (свали файл)

13.00ч. - ПК ТУСЕЗГ (свали файл)

14.00ч. - ПК ЗСПОВ (свали файл)

14.30ч. - ПК ОРКМСТ (свали файл)