На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Пирдоп на редовно  заседание, което ще се проведе  30.05.2024 г. от 17.30 ч. в Ритуалната зала на община Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения.
 1. Докладна записка относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето на община Пирдоп.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп
 1. Докладна записка относно: Приемане на Правилник за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански проекти и инициативи“.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп
 1. Докладна записка относно: Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост в Община Пирдоп през 2024 година.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп
 1. Докладна записка относно: Одобряване на задание, изготвено по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда на чл. 124б от ЗУТ и разрешение за изработване на подбобен устройствен план в обхват план за застрояване по реда на чл. 124а от ЗУТ.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп
 1. Докладна записка относно: Приемане на инвестиционно намерение на „УИЛНЕЛ КОМПАНИ“ ЕООД за изграждане за своя сметка разширение на водопроводната мрежа на гр. Пирдоп от крайна точка (заглушка), намираща се пред поземлен имот с идентификатор 56407.138.23 по КККР на гр. Пирдоп до поземлен имот с идентификатор 56407.138.46 по КККР на гр. Пирдоп попадаща изцяло в поземлен имот с идентификатор 56407.7.54 по КККР на гр. Пирдоп (публична общинска собственост).
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп
 1. Докладна записка относно: Промяна в характера на собствеността от публична в частна на поземлен имот общинска собственост.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп
 1. Докладна записка относно: Премахване на гаражи общинска собственост находящи се в гр.Пирдоп, ул. Цар Освободител № 47.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп
 1. Докладна записка относно: Присъждане на званието “Почетен знак на Община Пирдоп”.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп
 1. Докладна записка относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2024 г. – 2028 г. за Софийски окръжен съд.
  Докл.: Кристина Петкова - Председател на ОбС-Пирдоп
 1. Докладна записка относно: Промяна в състава на временна комисия - т.2 от Решение №55/27.04.2023 год. на Общински съвет – Пирдоп.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп
 1. Доклад записка относно: Повторно разглеждане на докладна записка, относно определяне представител на ОбС - Пирдоп за участие в постоянната комисия по разглеждане на постъпили заявления за отпускане на еднократна финансова помощ по Правилника за реда, начина и условията за отпускане на финансови и материални помощи от Община Пирдоп.
  Докл.: Кристина Петкова – Председател ОбС Пирдоп

Председател на ОбС-Пирдоп:
КРИСТИНА ПЕТКОВА

На 27.05.2024 г. в Ритуалната зала на община Пирдоп, ще бъдат проведени заседания на Постоянните комисии към ОбС-Пирдоп, както следва:

14.00 ч. - Заседание на Постоянната комисия по икономика, общинска собственост и инвестиционна политика и Постоянната комисия по териториално устройство, строителство, екология, земеделие и гори (свали файл)

15.00 ч. - Заседание на Постоянната комисия по обществен ред, култура, младежта, спорт и туризъм (свали файл)

16.00 ч. - Заседание на Постоянната комисия по здравеопазване, социална политика, образование и вероизповедания (свали файл)