На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно  заседание, което ще се проведе  25.08.2022 г. от 17.30 ч. в  зала „Лектория” на НЧ „Напредък„ гр.Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Покриване на задължения от „Медицински център I-Пирдоп” ЕООД към „Многопрофилна болница за активно лечение-Пирдоп”.
Докл.: Васил Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

3. Докладна записка относно:Безвъзмездно предоставяне за управление на имот – държавна собственост за трайно задоволяване на обществени потребности на  Община Пирдоп по чл.15 от Закона за държавната собственост.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Одобряване на пазарна оценка за продажба на поземлен имот  частна общинска собственост с идентификатор 56407.500.4002 по КК и КР в гр.Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Продажба на общинско жилище с адрес ул. Капитан Петко войвода № 4, бл. 22, ет. 2, ап.8 в гр. Пирдоп, Община Пирдоп, област Софийска.
Докл. Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Отдаване под наем на част от помещение в недвижим нежилищен имот частна общинска собственост,  самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24164.500.722.4.3 в с.Душанци.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП
В. Кафеджиев

Заседанията на Постоянните комисии към ОбС-Пирдоп ще бъдат проведени на 22.08.2022 г. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп, както следва:

ПК ИОСИП и ПК ТУСЕЗГ - 13.00 ч. (дневен ред)

ПК ЗСПОВ - 14.00 ч. (дневен ред)