На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на 23.09.2021 г. от 17.30 ч. в ритуалната зала на Община Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Отмяна на Решение № 113/26.08.2021г. на ОбС-Пирдоп
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на бюджета на община Пирдоп и сметките за средства от европейския съюз /ЕС/ към 31.12.2020 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп                                      

5. Докладна записка рег.№ 9002-74/ 16.09.2021 г. относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост находящ се югозападно от сградата на МБАЛ – Пирдоп, кв.52Б.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Продажба на общинско жилище с адрес  ул. „Цар Освободител„ № 103, бл. 32, ет. 6, ап.17 в гр. Пирдоп, Община Пирдоп, област Софийска.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Промяна в характера на собствеността от публична в частна на поземлени имоти общинска собственост в землището на гр.Пирдоп и с.Душанци.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП
В. Кафеджиев

Заседанията на Постоянните комисии ще бъдат проведени на 20.09.2021 г., както следва:

11.00 ч. – Постоянна комисия по икономика, общинска собственост и инвестиционна политика (свали файл)

11.30 ч. - Постоянна комисия по териториално устройство, строителство, екология, земеделие и гори (свали файл)

13.00 ч. - Постоянна комисия по обществен ред, култура, младежта, спорт и туризъм (свали файл)

13.30 ч. - Постоянна комисия по здравеопазване, социална политика, образование и вероизповедания (свали файл)