На 11.04.2024 г. от 17.00 ч в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе заседание на Постоянната комисия по здравеопазване, социална политика, образование и вероизповедания  при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Избор на носител на наградата «Даскал Тодор Пирдопски» за 2024 г.

                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ЗСПОВ   (П)
СИМЕОН СИМЕОНОВ