OIC Sofia

ОИЦ-СОФИЯ ЩЕ ПРЕДСТАВИ НОВИТЕ ПРОГРАМИ НА БЪЛГАРИЯ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027

На 7 декември  2022 г. (сряда) от 15:30 часа, в зала „Лектория“ на читалище „Напредък 1869“ (пл. „Тодор Влайков“ 3, гр. Пирдоп) ще се проведе информационна среща, организирана от екипа на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) и общинската администрация на община Пирдоп. В рамките на събитието експертите на ОИЦ-София ще представят националната законодателна рамка за новия програмен период, новите програми, съфинансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление за периода 2021-2027 г. Акцент в събитието ще бъдат основните приоритети за финансиране през новия програмен период. Ще бъде направена съпоставка предходния програмен период, предстоящи и отворени процедури за кандидатстване. 

Инициативата се провежда в рамките на обща кампания на мрежата от информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на ЕС в България (ОИЦ), посветена на новите програми на България, съфинансирани от Европейските фондове за споделено управление за програмен период 2021-2027 г., която се провежда в периода 14 ноември 2022 г. – 16 декември 2022 г.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.007-0024-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.