ОБЩИНА ПИРДОП
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА-КЛОН КАРЛОВО
IBAN
BG 97CECB97908491192100
BIC CECBBGSF
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "ЗЕЛЕНА СИСТЕМА"

Услуга 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "КАДАСТЪР"

Услуга 2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

Услуга 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Услуга 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Услуга 2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО"

Услуга 2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

Услуга 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Режим 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

Вид режим: Съгласуване
Стопанска дейност: Строителство

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"

Услуга 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Услуга 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

Услуга 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Услуга 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Услуга 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

Услуга 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "РЕКЛАМА"

Услуга 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Услуга 2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ"

Услуга 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

Услуга 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Услуга 2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии

Услуга 2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

Услуга 2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "ТРАНСПОРТ"

Услуга 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

Услуга 2051 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ, ТРАНСПОРТ"

Услуга 2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Услуга 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

Услуга 2047 Категоризация на места за настаняване

Услуга 2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

Услуга 2050 Прекратяване на категория на туристически обект

Услуга 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

Услуга 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

Услуга 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

Услуга 2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

Услуга 2090 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

Режим 3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

Вид режим: Уведомление
Стопанска дейност: Търговия

Режим 3122 Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости

Вид режим: Регистрация
Стопанска дейност: Туризъм

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

Услуга 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Услуга 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

Услуга 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Услуга 2016 Издаване на удостоверение за наследници

Услуга 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Услуга 2033 Възстановяване или промяна на име

Услуга 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

Услуга 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

Услуга 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Услуга 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Услуга 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Услуга 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Услуга 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

Услуга 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

Услуга 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

Услуга 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

Услуга 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Услуга 2053 Припознаване на дете

Услуга 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Услуга 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Услуга 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Услуга 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Услуга 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Услуга 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Услуга 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

Услуга 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Услуга 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Услуга 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

Услуга 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

Услуга 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Услуга 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Услуга 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Услуга 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

Услуга 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Услуга 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Услуга 2059 Издаване на заповед за изземване на имот

Услуга 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Услуга 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

Услуга 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Услуга 2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

Услуга 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Услуга 2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Режим 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

Вид режим: Разрешение
Стопанска дейност: Строителство

Услуга 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Услуга 1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Услуга 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Услуга 2112 Издаване на разрешение за строеж

Услуга 2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

Услуга 2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

Услуга 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Услуга 2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

Услуга 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

Услуга 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Услуга 2027 Издаване на скици за недвижими имоти

Услуга 2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

Услуга 2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

Услуга 2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Услуга 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Услуга 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Услуга 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Услуга 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Услуга 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Услуга 2083 Издаване на виза за проектиране

Услуга 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Услуга 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Услуга 2117 Одобряване на подробен устройствен план

Режим 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Вид режим: Разрешение
Стопанска дейност: Строителство

Услуга 2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Услуга 1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

Услуга 2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

Услуга 2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

Услуга 2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

Услуга 2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

Режим 2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

Режим 2879 Промяна на предназначението на сгради

Вид режим: Разрешение
Стопанска дейност: Строителство

ПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Режим 2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Вид режим: Регистрация
Стопанска дейност: Култура

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ВСИЧКИ АДМИНИСТРАЦИИ

Услуга 2 Предоставяне на достъп до обществена информация

Услуга 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Услуга 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)